İsrailliler’! Anımsayan Tanrı

Mısır’dan Çıkış 2:23-3:10

23 Aradan yıllar geçti, bu arada Mısır Kralı öldü. İsrailliler hâlâ kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti.

24 Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı.

25 İsrailoğulları'na baktı ve onlara ilgi gösterdi.

1 Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı'nın dağına, Horev'e vardı.

2 RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor, ama tükenmiyor.

3 "Çok garip" diye düşündü, "Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!"

4 RAB Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, "Musa, Musa!" diye seslendi. Musa, "Buyur!" diye yanıtladı.

5 Tanrı, "Fazla yaklaşma" dedi, "Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır.

6 Ben babanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı'yım." Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu.

7 RAB, "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum" dedi, "Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum.

8 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elinden kurtaracağım, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in, Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim.

9 İsrailliler'in feryadı bana erişti. Mısırlılar'ın onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum.

10 Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim."


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

23-25, 3:9: Tanrı İsrailliler’in yakarışlarını işitip onlarla yaptığı antlaşmayı anımsadığı gibi, bizim yakarışlarımızı işitir. “Anımsamak”, “Tanrı’ya göre zamanı geldiğinde yapılacak işi hatırlamak” anlamına gelir. Bazen sıkıntılarla karşılaştığımızda Tanrı’ya olan imanımız zayıflar, ama Tanrı iniltilerimizi duyar ve sonuna kadar bizimle ilgilenir. Sıkıntılarımızla şahsen ilgilenınekte olan Tanrı’ya teşekkür edelim.

3:1-6: Tanrı’nın bu ayetlerde, olağanüstü gücü aracılığıyla kutsal karakterini açıkladığını görüyoruz. Her gün Kutsal Yazılar’a bakarak, Tanrı’nın kutsal kişiliğini tanıyıp O’nun sözlerine kulak veriyor muyuz?

3:2,3: Tanrı, çalıdan yükselen alevlerin içinden kendisini Musa’ya gösterir. Çalının yandığı halde tükenıneyişi, Tanrı’nın Kendi halkıyla birlikte olduğunu gösteriyor. Çaresiz bir durumda olsak da, Tanrı bizimle birlikte olduğu sürece bizim zayıflığımızdan çok, O’nun yüce gücü gözler önüne serilmiş olur.

3:7-10: Tanrı, halkını Mısır’dan çıkarmak için Midyan’da sıradan bir çoban olarak yaşayan Musa’yı çağırdı. İsrailliler’in feryadını duyup Musa’nın aracılığıyla İsrailliler’i Mısır’dan kurtardı. İçinde bulunduğumuz ortama, yaşımıza ve koşullara aldırmaksızın Tanrı’nın planındaki yerimizin ne olduğunu keşfetmeliyiz. Rab beni hangi görev için çağırdı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5: Musa’nın çarıklarını çıkartması, Tanrı’nın önünde kendini alçaltan bir kişinin tapınırken sergilediği tavırdır. Ben de Tanrı’nın huzurunda kutsal ve alçakgönüllü bir ruhla tapınıyor muyum?

 
Mujde.org