Musa'yla Harun'un Soy Kütüğü

Mısır'dan Çıkış 6:14-27

Musa'yla Harun'un Soy Kütüğü

14 ısrailliler'in aile önderleri şunlardır: Yakup'un ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben'in boyları bunlardır.

15 şimon'un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu şaul; şimon'un boyları bunlardır.

16 Kayıtlarına göre Levioğulları'nın adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi yüz otuz yedi yıl yaşadı.

17 Gerşon'un oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, şimi.

18 Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat yüz otuz üç yıl yaşadı.

19 Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.

20 Amram halası Yokevet'le evlendi. Yokevet ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram yüz otuz yedi yıl yaşadı.

21 Yishar'ın oğulları: Korah, Nefeg, Zikri.

22 Uzziel'in oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri.

23 Harun Nahşon'un kızkardeşi ve Amminadav'ın kızı olan Elişeva'yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve ıtamar'ı doğurdu.

24 Korah'ın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlılar'ın boyları bunlardır.

25 Harun'un oğlu Elazar Putiel'in kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehas'ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.

26 RAB'bin, "ısrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkarın" dediği Harun ve Musa bunlardır.

27 ısrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa'yla Harun'dur.

Musa'yla Harun'un Soy Kütüğü

Musa'yla Harun'un soy kütüğünün, Tanrı'nın ısrail halkını Mısır'dan çıkarışın dan önce verilmesi önemli bir nedene dayanmaktadır. Çünkü bu soy kütüğü aracılığıyla RAB kendi kimliğini açıklamaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14,16, 20. ayetler: Musa'yla Harun'un soy kütüğünün ilginç yanı, Yakup'un 12 oğlundan yalnız Ruben, şimon ve Levi'nin bu soy kütüğünde yer almasıdır. Bu üç oğul, diğer dokuzundan farklı sorunları olan çocuklardır. Ruben babasının cariyesi Bilha'yla yatmıştı (Yaratılış 35:22), şimon'la Levi ise şekemliler'i öldürüp mallarını yağmalayan katillerdi (Yaratılış 34). Kehat'ın oğlu Amram ise babasının kız kardeşi, yani halası Yokevet'le evlendi ve bunun sonucu Musa'yla Harun dünyaya geldi, Musa'yla Harun'un doğuşu sıradan bir doğumdu, özel bir yanı yoktu. Ama Tanrı, böyle bir aileden gelen bu iki insanı halkını kurtarmak için kullanıyordu. Bu, Kendi isteğinin gerçekleşmesi için ortaya çıkan Tanrı'nın iradesi ve seçimidir. Tanrı'nın işlerini yaptığımızda asla bu işlerle övünmemeliyiz. Tek övüncümüz Tanrı olmalıdır. O mayamızı bilen, toprak olduğumuzu anımsayan merhametli, kolay öfkelenmeyen ve lütfu bol olandır (Mezmurlar 103:14, 18). Dünyanın zayıf saydıklarını seçip bizleri Kendi egemenliğinin hizmetkârları olarak kullandığı için Tanrı'ya lütfundan ötürü hamt edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Tüm ayetler: Çoğu ilâhiyatçı, Kutsal Kitap'ın ilk 5 kitabının Musa tarafından yazıldığında hemfikirdir. Bu açıdan bakıldığında Musa, pek bir özelliği olmayan soy kütüğünü hiç çekinmeden yazarak, zayıf bir insan olan kendisini seçip egemenliğinin bir işçisi olarak kullanan Tanrı'nın iradesini övüyor. Dış görünüşümüz, eğitim düzeyimiz ve ailevi durumumuz gibi konular yüzünden hayal kırıklığına uğramamıza ya da umudumuzu yitirmemize gerek yok. Elçi Pavlus, güçsüzken daha güçlü olduğunu söyledi (2.Korintliler 12:10). Güçsüzlüğümde beni pekiştiren ve güçlendiren Tanrı'nın bilgeliğini övmeliyim. Zayıf olduğumuzu çekinmeden itiraf edelim.

Dua: Rab, zayıflığımı örtüp güçlü olanları utandırdığın için sana teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org