Sezar’ın Dostu


Yuhanna 19:12-22

12 Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, «Bu adamı salıverirsen, Sezar'ın dostu değilsin!» diye bağrıştılar. «Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur.»

13 Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme - İbranicede Gabata - denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu.

14 O gün Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudilere, «İşte, sizin Kralınız!» dedi.

15 Onlar, «Yok et O'nu! Yok et, çarmıha ger!» diye bağrıştılar.
Pilatus, «Kralınızı mı çarmıha gereyim?» diye sordu.
Başkâhinler, «Sezar'dan başka kralımız yok!» karşılığını verdiler.

16 Bunun üzerine Pilatus İsa'yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.

İsa çarmıha geriliyor

(Mat.27:32-44; Mar.15:21-32; Luk.23:26-43)

17 Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası - İbranicede Golgota - denilen yere çıktı.

18 O'nu orada çarmıha gerdiler. O'nunla birlikte iki kişiyi daha, İsa ortada, onlar da iki yanında olmak üzere çarmıha gerdiler.

19 Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı:

`NASIRALI İSA - YAHUDİLERİN KRALI.'

20 İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılmış olan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu.

21 Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, «`Yahudilerin Kralı' diye yazma» dediler. «Kendisi, `Ben Yahudilerin Kralıyım dedi' diye yaz.»

22 Pilatus, «Ne yazdımsa, yazdım» karşılığını verdi.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

16, 17: İsa ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra sessizce çarmıhı taşıyıp Golgota’ya kadar gider. Golgota’ya giden yol çok uzun ve acı doludur. İsa bu uzun ve acı dolu çarmıh yolunu beni düşünerek sessizce yürümüştür (Luk.23:27-31).

19: ‘Yahudilerin Kralı’ ifadesi kullanılarak yazılmış suç yaftası çok ilginçtir. İsa’nın dediği gibi (18:36), O dünyanın kralı değil, ait olduğum Tanrı Egemenliği’nin kralıdır; böylece benim kişisel kralımdır. Kralım, benim için canını vermiştir!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-16: Pilatus yargı kürsüsünde oturup İsa’yı ölüm cezasına çarptırır. Bununla birlikte, İsa’yı teslim eden Yahudilerin günahı. Pilatus'un günahından daha büyüktür. Benim günahımdan ötürü İsa çarmıha gerildiğine göre, ben Yahudilerden de büyük bir günahkârım. Günahkâr olduğum gerçeğinin bilinciyle yaşıyor muyum?

12, 15: Yahudiler, Tanrı’nın gönderdiği kralı değil. Sezar’ı seçerler. Roma’dan bağımsız olmak için uğraşmalarına karşın, böyle bir seçim yapmaları ne kadar ilginçtir. Ben kimi hoşnut etmeye çalışıyorum? Kimin sözüne itaat ediyorum? Kimin için canımı bile vermeye hazırım?

15: Ben İsa’yı tekrar çarmıha gerecek işler yapıyor muyum? İsa’ya ihanet etmemeliyim (İbr.6:4-6).

 
Mujde.org