Terk Edilen Tanrı Oğlu


Markos 15:33-37
33  Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.
34  Saat üçte İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema şevaktani" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.
35  Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bakın, İlyas'ı çağırıyor" dediler.
36  Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. "Dur bakalım, İlyas gelip O'nu indirecek mi?" dedi.
37  Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

33: Öğle saatinde karanlık çöktü. Tabiatla ilgili olmayan bu olay, Tanrı'nın bir mesajı, göğün konuşmasıydı. Ayrıca bu, Tanrı'nın yargısı hakkında bize bilgi veren Amos peygamberin sözünü hatırlatır (Amo.8:9-10). Bir bakıma bu, Tanrı'nın biricik Oğlu'nun ölümüne tanık olan tüm evrenin ağıdı ve Oğlu'nun ölümüne izin veren baba Tanrı'nın iniltisi olabilir mi? Ancak, karanlığın bu kadar koyu olması bize ışığın artık yaklaştığını gösteriyor!

34: Doğru kişinin yaşadığı acıyı ifade eden Mezmur 22:1'i okuyarak İsa kendi çilesini göstermektedir. Bu, O'nun inanılmaz acılar çeken bedeninden öte Tanrı'dan ayrı kalmasından duyduğu derin üzüntüsünden kaynaklanan iniltisidir. Fakat İsa'nın 'Tanrım, Tanrım' diye seslenişi ne yaptığından emin olduğunu göstermektedir (İbr.2:9-10). O, çektiği ölüm acısı sonucunda Tanrı'dan yücelik ve onur tacı alacağını biliyordu.

37: İsa Mesih'in çarmıha gerilen diğerlerinden daha erken ölmesi 44.ayette belirtildiği gibi Pilatus'u şaşırtır. Zaten İsa'yı öldüren ne din bilginleri ne de Pilatus'tur. Oğlu'nun itaatine tanık olan Tanrı'nın ta kendisi O'nun ölümünü kabullenmişti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

34,35: Çarmıhta İsa'nın 'Elohi, Elohi' diye seslenişini İlyas olarak algılayıp O'nunla son ana kadar alay edenler vardı. İsa'ya ekşi şarabı içirenler 'İlyas'm gelip O'nu kurtarıp kurtarmayacağını görelim' diyerek O'nunla alay ediyorlardı. Aslında bu şekilde İlyas'la Vaftizci Yahya'nın geldiklerini hatta İsa'nın yolunu hazırladıklarını kabul etmiyorlardı. İmanımın gerçekten ilgilendiği konu İsa mıdır?

 
Mujde.org