Aşağılanan Tanrı'nın Oğlu

Markos 15:16-32

16  Askerler İsa'yı, Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar.
17  O'na mor bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler.
18  "Selam, ey Yahudiler'in Kralı!" diyerek O'nu selamlamaya başladılar.
19  Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı.
20  O'nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germek üzere O'nu dışarı götürdüler.
21  Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar.
22  İsa'yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler.
23  O'na mürle* karışık şarap vermek istediler, ama içmedi.
24  Sonra O'nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.
25  İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu.
26  Üzerindeki suç yaftasında, YAHUDİLER'İN KRALI diye yazılıydı.
27  İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler.
29,30  Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!" diyorlardı.
31  Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O'nunla alay ederek aralarında, "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor" diye konuşuyorlardı.
32  "İsrail'in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim." İsa'yla birlikte çarmıha gerilenler de O'na hakaret ettiler.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

16-20: İsa Mesih'in aşağılanması O'nu çok kısa bir süre sonra erişeceği yüceliğe hazırladı. Sadece üç gün sonra Yüce Olan'ın sağında oturacak ve askerlerin alay ederek söylediklerinin (Yahudilerin Kralı) çok ötesinde, bütün insanların kralı olacaktır. Giydirdikleri mor giysiyle dikenli taç yerine Tanrı'nın Egemenliği'nin görkemli kralı olarak tahta geçecektir. O zaman her imanlı O'nu överek O'na tapacaktır. Benim için aşağılanan Kralım'a bugün nasıl tapınmalıyım?

23: O an inanılmaz acılara dayanan İsa'ya yardım etmek için verilen mürle karışık şarabı reddetmekle çekmesi gereken acıyı olduğu gibi kabullenen İsa'nın Tanrı'ya itaatine tanık oluyoruz. Tanrı'nın izin verdiği sıkıntılara İsa'nın yaptığı gibi itaat etmeye hâzır mıyım?

25-27: İsa haydutlarla birlikte çarmıha gerildi. Ama aynı zamanda haydutlar (bizim) yerine çarmıha gerildi. O yer çile, lanet ve ölüm yeriydi. Fakat bu kapıdan geçmeden yüce kurtuluş yoluna ulaşmak mümkün değildir. İsa, çaresizlikten katlanmış olduğu utanç verici bir ölüme değil, tüm insanların günahını üzerine alarak onların kurtuluşu için istekli bir biçimde ölüme doğru gitti.

29-32: Oradan geçenler, başkâhinlerle din bilginleri ve hatta İsa'yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar bile O'nu aşağıladı. Fakat Tanrı, onlann hakaret dolu sözlerinin hepsini (tapınağı yeniden kuran, başkalarını kurtaran, İsrail'in Kralı) yerine getirerek onları utandırdı, çünkü Rab çarmıh üzerinde isyankârların yerine tövbeyle diz çökenlerle Tanrı'nın Egemenliği'ni kurmaktadır. Tanrı benim gibi isyankâr birini değiştirip kendi tapınağı yaparak bende yaşayıp sevgisi ve merhametiyle hüküm sürer. Kralım'a hamt ederim!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21: Kirene'li Simun İsa'nın çarmıhını taşıyarak Golgota'ya kadar gitmek zorunda kaldı. Ölüme kadar O'nunla birlikte gideceğine söz veren Petrus ortalıkta görünmezken, Simun çarmıhı yüklenip İsa'nın ardından giden ilk örnek oldu (8:34). Rab İsa çarmıhı taşırken ben O'nunla birlikte mi yoksa O'ndan uzakta bir yerde mi olmak istiyorum?

 
Mujde.org