Onay ve İnkâr

Markos 14:53-72

53  İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri* de orada toplandı.
54  Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı.
55  Başkâhinler ve Yüksek Kurul'un* öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı.
56  Birçok kişi O'na karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.
57,58  Bazıları kalkıp O'na karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz O'nun, 'Elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım' dediğini işittik."
59  Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı.
60  Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu.
61  Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O'na yeniden, "Yüce Olan'ın Oğlu Mesih* sen misin?" diye sordu.
62  İsa, "Benim" dedi. "Ve sizler, İnsanoğlu'nun* Kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz."
63,64  Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?" Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.
65  Bazıları O'nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O'nu yumruklamaya başladılar. "Haydi, peygamberliğini göster!" diyorlardı. Nöbetçiler de O'nu aralarına alıp tokatladılar.
66,67  Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa'yla birlikteydin" dedi.
68  Petrus ise bunu inkâr ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum" dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü.
69  Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, "Bu adam onlardan biri" demeye başladı.
70  Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, "Gerçekten onlardansın; sen de Celileli'sin" dediler.
71  Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, "Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum" dedi.
72  Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, "Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin" dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

60-65: Kutsal Yazılar'ı yerine getirmek için kendini teslim eden İsa, kendisini ölüm cezasına çaptıracak güçlü bir kanıt bulmakla zorluk çekenlere gereken sözleri söyleyerek kendini çarmıh yoluna yaklaştırmaktadır. Yeni tapınak olan İsa, o tapınağın kurbanı olmaya razı oldu. İsa için gerektiği yerde susmak ve konuşmak Rab'be itaat etmekti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

53,55-59: Tanrı'nın doğruluğunu yerine getirmeleri gereken başkâhinlerle din önderleri Tanrı'nın Oğlu'na kötülük yapmaktadır. Yasa'ya göre akşam saatlerinde dava açılması mümkün değilken, İsa'ya dava açıp yalan yere tanıklık edenlerle İsa'yı yargılamaya çalıştılarsa da tanıklıkları birbirini tutmadı. Bugünde dünyanın durumu aynıdır. Tanrı'nın Egemenliği'nin doğruluğunu, yalan ve şiddetle aşağılayanlann eylemlerine katılmamak için hikmetli ve uyanık olmalıyım.

54: Petrus, 'ölmesi gerekse bile' İsa'yı inkâr etmeyeceğini söylemişti, fakat İsa'yı ancak 'uzaktan' izleyebildi. Bu mesafe yalnız ölçülebilir bir uzaklık değil, iki kişi arasındaki birbirine güveninin ve imanının mesafesidir. Demek ki Petrus Mesih'in görevini ancak bu kadar anlayabilmişti. İsa'dan ne kadar uzaktayım? O'na tam olarak adanmadan yalnızca 'uzaktan' izlemek yetmez. O'nunla her an birlikte olmam için Tanrı'dan yardım istemem gerekir.

66-72: İsa başkâhinin önünde kendi tanıklığını verirken, Petrus hizmetçi kızının önünde kendini inkâr etmekteydi. Petrus o an ruhsal uykudaydı (14:27) ve dikenler arasına atılmış bir tohuma benziyordu (4:7,18,19). Onu uyandıran horozun ötmesiyle onunla Celile'de görüşeceğine dair söz veren İsa'nın bağışlaması olmasaydı, günahın bedelini ödeyerek ölmesinden başka çaresi olmazdı. O'nu inkâr etme günahımı kendi lütfunun onayıyla örten İsa'nın sevgisini bugün derin derin düşünmeliyim.

 
Mujde.org