ısrailliler'i Anımsayan Tanrı

Mısır'dan Çıkış 2:23-3:10

23 Aradan yıllar geçti, bu arada Mısır Kralı öldü. ısrailliler hâlâ kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti.

24 Tanrı iniltilerini duydu. ıbrahim, ıshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı.

25 ısrailoğulları'na baktı ve onlara ilgi gösterdi.

Tanrı Musa'yı Çağırıyor

1 Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı'nın dağına, Horev'e vardı.

2 RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor, ama tükenmiyor.

3 "Çok garip" diye düşündü, "Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!"

4 RAB Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, "Musa, Musa!" diye seslendi. Musa, "Buyur!" diye yanıtladı.

5 Tanrı, "Fazla yaklaşma" dedi, "Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır.

6 Ben babanın, ıbrahim'in, ıshak'ın, Yakup'un Tanrısı'yım." Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu.

7 RAB, "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum" dedi, "Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum.

8 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elinden kurtaracağım, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in, Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim.

9 ısrailliler'in feryadı bana erişti. Mısırlılar'ın onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum.

10 Gel, halkım ısrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim."

ısrailliler'i Anımsayan Tanrı

Bugünkü metinde, Tanrı'nm ısrailler'in feryadını duyup Musa'yı onlara kurtarıcı olarak göndermen anlatılmaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

23-25; 3:9. ayetler: Tanrı nasıl ısrailliler'in yakarışlarını işitip onlarla yaptığı antlaşmayı anımsadıysa, bizim de yakarışlarımızı işitir. "Anımsamak", Tanrı'ya göre zamanı geldiğinde yapılacak işi hatırlamak" anlamına gelir,Bazen sıkıntılarla karşılaştığımızda Tanrı'ya olan imanımız zayıflar, ama Tanrı iniltilerimizi duyar ve sonuna kadar bizimle ilgilenir. şu anda çekmekte olduğum sıkıntıyla şahsen ilgilenmekte olan Tanrı'ya teşekkür ediyorum.

3:1-6. ayetler: Tanrı'nın bu ayetlerde, olağanüstü gücü aracılığıyla kutsal karakterini açıkladığım görüyoruz. Ben de her gün Kutsal Yazılar'a bakarak, Tanrı'nın kutsal kişiliğini tanıyıp O'nun sözlerine kulak veriyor muyum?

3:2, 3. ayetler: Tanrı, çalıdan yükselen alevlerin içinden kendisini Musa'ya gösterir. Çalı, çölde yasayan en zayıf bitki türüdür. Yakıcı çöl sıcağına uzun süre karşı koyamaz ve kolayca alev alarak hızla kül olur. Bu olay 400 yıl boyunca Mısır'da köle olarak yaşayan, sıkıntı çeken ve sonunda umudunu yitiren ısrail halkını ve 80 yaşına gelen Musa'nın bitkin halini simgeliyor. Çalının yandığı halde tükenmeyişi, Tanrı'nın Kendi halkıyla birlikte olduğunu gösteriyor Çaresiz bir durumda olsak da, Tanrı bizimle birlikte olduğu sürece bizim zayıflığımızdan çok, O'nun yüce gücü gözler önüne serilmiş olur.

3:7-10. ayetler: Tanrı, halkını Mısır'dan çıkarmak için Midyan'da sıradan bir çoban olarak yaşayan Musa'yı çağırdı, ısrailliler'in feryadını duyup Musa'nın aracılığıyla ısrailliler'i Mısır'dan kurtardı. ıçinde bulunduğumuz ortama, yaşımıza ve koşullara aldırmaksızın Tanrı'nın planındaki yerimizin ne olduğunu keşfetmeliyiz. Rab beni hangi iş için çağırdı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5. ayet: Musa'nın çarıklarını çıkartması, Tanrı'nın önünde kendim alçaltan bir kişinin tapınırken sergilediği tavırdır. Ben de Tanrı'nın huzurunda kutsal ve alçakgönüllü bir ruhla tapınıyor muyum?


Dua: Rabbim, senin görkemini ve kudretini her zaman yaşamak istiyorum.

 

 
Mujde.org