Cini Kovan İsa

Markos 5:1-20

5:1  Gölün karşı yakasına, Gerasalılar'ın memleketine vardılar.
5:2  İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O'nu karşıladı.
5:3  Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu.
5:4  Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu.
5:5  Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu.
5:6  Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, O'nun önünde yere kapandı.
5:7  Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!" dedi.
5:8  Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık!" demişti.
5:9  Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen*. Çünkü sayımız çok" dedi.
5:10  Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı.
5:11  Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı.
5:12  Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim" diye yalvardılar.
5:13  İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
5:14  Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı.
5:15  İsa'nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular.
5:16  Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar.
5:17  Bunun üzerine halk, bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı.
5:18  İsa tekneye binerken, önceleri cinli olan adam O'na, "Seninle geleyim" diye yalvardı.
5:19  Ama İsa adama izin vermedi. Ona, "Evine, yakınlarının yanına dön" dedi. "Rab'bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat."
5:20  Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

1: İsa Mesih, Tanrı'nın Egemenliği'nin yalnız Yahudiye ile sınırlı kalmadığını, her ulusa duyurulması gerektiğini göstermek için Gerasalılar'ın memleketine gider. "Gölün karşı yakası" ifadesinden bu olayın 4:35-41. ayetlerdeki olaydan sonra gerçekleştiğini anlayabiliriz. İsa, Yahudi olmayanlara Tanrı sözünü duyurmak için öğrencileriyle çetin bir yolculuğa çıkmaktan hiç çekinmedi. Tanrı sözünü duyurmak için gayretle çalışan İsa'yı düşünelim. Peki, ben Müjde'yi duyurmak için bugün ne yapacağım?

2-7: Cinli bir adam İsa'ya, "Yüce Tanrı'nın Oğlu" diye hitap eder. Ama bu cinli adamın iman ikrarı değil, cinleri yargılayacak olan İsa'nın erken geldiğine dair bir şikâyettir (Mat.8:29). Benim için İsa kimdir? İsa'nın kim olduğunu soranlara ne cevap vereceğim?

8-13: İsa Mesih kötü ruhun kimliğini açığa çıkarır. Rab'bin sözü karşısında ayakta durabilecek hiçbir güç yoktur. İsa kötü ruhun adının tümen (Roma ordusunda "lejyon" denilen ve yaklaşık 6000 erden oluşan askeri birlik) olduğunu öğrenir ve domuzların içine göndererek onu boğar. İsa bizim kalemiz, sığınağımız ve gücümüzdür. Bu yüzden şeytan bize saldırmaya çalıştığında, güvenilir sözüyle ona karşı duran Rab'be güvenelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-20: Kötü ruhu kovan İsa'yı gören insanlar iki ayn tepki gösterirler. Oradaki halk İsa'nın yaptığından korkup oradan ayrılmasını ister. Ama İsa aracılığıyla iyileşen adam İsa'nın ardından gitmek ister. ınsanların neye değer verdikleri bakış açılarına göre değişir. O bölgede oturan halk İsa'nın yaptığını görüp korkmuş ya da gelir kaynaklan olan domuz sürülerini kaybettikleri için üzülmüş olabilir. Kötü ruhtan kurtulan adamsa İsa'nın yaptığı harika işi başkalarına duyurur. Benim için hayatımda önemli olan değerler nelerdir? İsa'ya mı, paraya mı değer veriyorum? Canların kurtulmasına mı, yoksa kendi çıkarıma mı önem veriyorum?

 
Mujde.org