İsa On ıki Elçiyi Seçiyor

Markos 3:13-27

3:13  İsa, dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler.
3:14-19  İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu on iki kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simun, Beni-Regeş, yani Gökgürültüsü Oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever* Simun ve İsa'ya ihanet eden Yahuda ıskariot.
3:20  İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki, İsa'yla öğrencileri yemek bile yiyemediler.
3:21  Yakınları bunu duyunca, "Aklını kaçırmış" diyerek O'nu almaya geldiler.
3:22  Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise, "Baalzevul* O'nun içine girmiş" ve "Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovuyor" diyorlardı.
3:23  Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. "şeytan, şeytan'ı nasıl kovabilir?" dedi.
3:24  "Bir ülke kendi içinde bölünmüşse, ayakta kalamaz.
3:25  Bir ev kendi içinde bölünmüşse, ayakta kalamaz.
3:26  şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse, artık ayakta kalamaz; sonu gelmiş demektir.
3:27  Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir.


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

13: İsa istediği kişileri öğrencileri olarak çağırır. O dönemlerde öğrenciler öğretmenlerini seçerdi. Ancak İsa tam tersine, istediği kişileri öğrencileri olarak seçer. İsa'yı ben seçmedim. İsa'nın beni seçip öğrenci olarak çağırması ne kadar büyük bir lütuf ve onur!

14-19: İsa, öğrencilerini, kendisiyle birlikte zaman geçirdikten sonra diğer kişilere Müjde'yi duyurmaları için çağırdı. İsa beni ne amaçla çağırdı? İsa'nın bana verdiği görevi yerine getirebilmem için ilk önce O'nunla zaman geçirmem ve O'ndan öğrenmem gerekir. İsa'nın seçtiği öğrenciler sıradan insanlardı. Bu öğrenciler dünyanın zayıf saydığı (lKo.l:27), sıradan ve değişik karakterlere sahip kişilerdi. Ancak İsa onları çağırarak Tanrı sözünü duyurmalarını ister. Günümüzde de İsa çok değişik, farklı insanları çağırır ve onları Tanrı sözünü duyuran müjdeciler yapar. Beni de bu göksel hizmete dâhil ettiği için İsa'ya şükranlarımı sunmalıyım.

20-22: Öyle büyük bir kalabalık İsa'ya akın eder ki, İsa yemek yiyecek vakit bulamaz. İsa'nın yakınları O'nun aklını kaçırdığını düşünür. Din bilginleri de İsa'yı cinlerin önderi diye yargılar. Bütün bunlar İsa'nın hizmetini doğru anlamadıklarından kaynaklanır. Ben İsa'yı doğru tanıyor muyum? İsa benim için kimdir?

23-27: İsa kendisiyle ilgili insanların yanlış düşüncesini düzeltir ve kendi hizmetinin ne olduğunu net bir şekilde açıklar. İsa şeytan'ı yok etmek ve bizi kurtarmak için gelmiştir. Beni tutsak eden tüm zincirlerden özgür kılan İsa'ya teşekkür edip O'nu övmeliyim.

 
Mujde.org