Mesihle Birleşmek

Romalılar 6:1-11

Mesih’le Birleşmek


Pavlus buraya kadar Tanrı halkının Mesih’teki kimliğini açıklar ve 6.bölümde Mesih’le birleşen kişinin yeni yaşamını vurgular. Pavlus, Mesih inanlısının Mesih’le birlikte ölüp dirildiği için, günaha karşı ölü olduğunu ve günaha bir daha köle olmayacağını açıklıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-5. ayetler: Tanrı bize yeni bir yaşam vererek bizi dirilmiş olan İsa’yla birleştirdi. Dirilmiş olan Mesih hayatımızı yönetmektedir. Kendimizi O’nun isteğine adarsak, yeni yaşamı sürdürmemiz için bize güç verecektir. Dirilmiş olan Mesih, yaşamımızın sahibi olduğu için O’na teşekkür edelim.

6-7. ayetler: Eski yaradılışımız Mesih’le birlikte çarmıha gerildi. Artık günah karşısında ölüyüz ve günahtan özgürüz, çünkü aklandık. Günahın kölesi olarak yaşamadığımız halde, “günah işlemekten kendimizi koruya-mıyoruz” gibi bahaneler öne sürüyor muyuz? Bizi günahtan özgür kılan Tanrı’nın lütfunu düşünelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4. ayetler: Mesih inanlısı, günah karşısında ölmüştür. Vaftiz, Mesih’e iman ettiğimizde O’nunla birleştiğimizi, O’nunla birlikte ölüp dirildiğimizi simgeler. O’nun lütfu bizi hem suçluluk duygusundan, hem de günah işlemekten koruyarak yeni bir yaşam sürmemizi sağlar. Kişi günahtan zevk alıp devamlı günah içinde yaşıyorsa, gerçek bir Mesih inanlısı değildir. Günah karşısında gerçekten öldüm mü? Yeni bir yaşama sahip miyim?

8-9. ayetler: Mesih’le birlikte çarmıhta öldüğüme inanıyorsam, Mesih’le birlikte yaşayacağıma da inanmalıyım. Mesih ölümden dirildiği için, O’nun artık benimle yaşadığından emin olabilirim. Artık ben yaşamıyorum, Me-sih bende yaşıyor (Gal.2:20).

11. ayet: Mesih aracılığıyla günahlarım bağışlandı ve Tanrı’yla olan ilişkim yenilendi. Bu gerçek, hayatımın merkezi olmalıdır.

Dua: Rab, seninle birlikte öldüm, seninle birleştim; artık günahın yönetimi altında değilim. Bunun için sana teşekkür ederim.

 
Mujde.org