Bereket ısterse

Levililer 26:1-13

Bereket ısterse


26. bölümde, Yasa’nın Tekrarı 28. bölümde açıklanan, “ıtaat edene Tanrı’nın vereceği bereket”le ilgili konuya değinilmektedir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3-12. ayetler: Tanrı, buyruklarını yerine getirenlere çeşitli bereketler vaat eder. Bu bereketler: Bolluk, emniyet, kalkınma, zafer ve Kendi halkının arasında olmasıdır. Tanrı’nın kendi halkının arasında olması ve onları yönlendirip koruması, İsa’nın beden alarak aramızda yaşamış olması ve Kutsal Ruh’u göndermesi, en büyük bereketlerdir. Tanrı’nın huzurunda esenlikte yaşıyor muyum? ıtaat etmediğim için yenilgi ve eksiklik hissediyor muyum?

13. ayet: Tanrı ısrail halkını köle olarak yaşadıkları Mısır’dan kurtarıp boyunduruklarını kırarak kendi çocukları yaptı. Her türlü durumda, insanlar önünde Tanrı’nın çocuğu olduğumu gösteriyor muyum? Bu konularda Rab’be yalvaralım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Puta tapınmak, Tanrı’yı hor görüp başka şeylere değer ver-mektir. Puta tapınmanın yasaklanması, Tanrı’nın hayatımızda tapmamız gereken tek Rab olduğunu, O’nun dışında hiçbir şeye değer vermememiz gerektiğini açıklayan bir buyruktur. Yalnızca vaadin sahibi olan Tanrımız’a tapınmamız gerekir. şabat Günü’nü düzenli olarak tutmak, vaat edilen ya-şamı simgeliyordu (Çık.31:12-17). şabat Günü Tanrı’yla ilişkiler daha da derinleştirilerek, yalnızca O’nun Rab olduğu hatırlanırdı. Pazar günleri ta-pınma aracılığıyla Tanrı’yı Rabbim olarak yüceltiyor muyum?

Dua: Rab İsa’m, senin yaşamımın Rab’bi olduğunu göstermek istiyorum.

 
Mujde.org