Dünyanın ıçine Sindiremediği ıman

ıbraniler 11:27-40

Dünyanın ıçine Sindiremediği ıman


Bugünkü ayetlerde, Hakimler döneminden Eski Antlaşma’nın son dönemine kadar devam eden süreç ele alınarak, bu dönemdeki imanlılardan söz edil-mektedir. Bu kişiler Tanrı’ya olan bağlılıklarından asla vazgeçmediler. ımanları sayesinde tüm sıkıntılara rağmen zafer kazandılar. Son olarak, Eski Antlaşma dönemindeki imanlılarla, yazarın yaşadığı dönemdeki imanlılar kıyaslanmaktadır (39, 40. ayetler).


Bana hangi öğütler verilmektedir?

27, 28. ayetler: Musa kralın öfkesinden korkmadan, görünmez olan Tanrı’yı görebilecek kadar büyük bir imanla Mısır’dan ayrılıp Fısıh kurbanını kesti. ıman, her türlü tehdidi aşarak galip gelir. ışyerimde korktuğum biri var mı?  Bugünlerde tehdit altında olduğumu hissediyor muyum? Görünen kraldan ve onun yetkisinden değil, görünmeyen Tanrı’dan korkarak yaşa-malıyım.

29. ayet: Musa iman sayesinde, aşılması imkansız gibi görünen Kızıldeniz’i karadan geçer gibi geçti. Ben de durumumun imkansız gibi göründüğü zamanlarda Tanrı’nın vaadine güvenerek ilerliyor muyum?

30. ayet: Yeşu, Tanrı’nın buyruğuna uyarak Eriha surları çevresinde yedi gün dolandı. Tanrı’nın sözüne imanla itaat ettiği için sonunda Eriha surları yıkıldı. Tanrı’nın buyruğuna imanla itaat ediyor muyum?

31. ayet: Fahişe Rahav, tehlikeyi göze alıp casusları imanla sakladı ve ısrail ordugahına geri dönmelerine yardım etti. Rahav iman sayesinde öldürülmedi, ama iman etmeyen Eriha halkından kimse sağ kalmadı. Tanrı için, tehlikelerden korkmadan, istekle yapmam gereken bir şey var mı?

33-38. ayetler: Gidyon, Barak, şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve birçok peygamber vaat edilene kavuşamadan öldü. Onlar Tanrı’ya iman ettikleri için dünya onlara lâyık değildi. Diğer birçok imanlı da imanları nedeniyle sıkıntı çekip öldürülünceye dek imanlarını korudular.

39, 40. ayetler: ımanla yaşayan bu kişiler için Mesih’in gelmesi, gelecekte gerçekleşecek bir olaydı. Sonunda İsa’nın sonsuz kurbanının gerçekleşmesiyle onların imanı tamamlandı. Bizler ise, Eski Antlaşma döneminde imanla yaşayanların umut ettiği vaatte yaşıyoruz.

Dua: Rab, dünyanın karşı koyduğu ve içine sindiremediği imanımla sana sadık kalmak istiyorum.

 
Mujde.org