Dirilişle ılgili Tartışma

Luka 20:27 -40

Dirilişle ilgili soru

27>28 Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular: «Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur: `Eğer bir adamın evli olan kardeşi çocuksuz ölürse, o adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün.'

29 Yedi kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı, ama çocuksuz öldü.

30>31 ıkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı; böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırakmadan öldü.

32 Son olarak kadın da öldü.

33 Buna göre, diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi.»

34 İsa onlara şöyle dedi: «Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler.

35 Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir.

36 Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar.

37 Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için, `ıbrahim'in Tanrısı, ıshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı' deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti.

38 Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır. Çünkü O'na göre bütün insanlar yaşamaktadır.»

39>40 Artık O'na başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, «Öğretmenimiz, güzel konuştun» dediler.

Dirilişle ılgili Tartışma

İsa'yla Sadukiler arasında diriliş konusunda tartışma yaşanır. Sadukiler, Yeruşalim'de siyasi ve dini gücü ellerinde bulunduran bir tarikatın üyeleriydiler ve yalnızca Musa'nın yazdığı beş kitabın öğretisini temel alıyorlardı.

İsa'nın ayetlerdekı kimliği:

34-38. ayetler: İsa sorular ne kadar karmaşık olursa olsun bilgece yanıtlar veri yordu. Dirilişi kabul etmeyenlere, inandıklan Kutsal Kitap'ı ne kadar yanlış anladıklarını gösterdi. Öncelikle, dirilişi şimdiki çağın devamı olarak düşünenlerin yanlış anlayışlarını düzelterek, dirilişe erişen Tanrı'nın çocuklarının melekler gibi olduklarını, evlilik ve cinsellik gibi bedensel ihtiyaçtan olmadığım belirtti. Daha sonra ise, Kendisine iman etmeyen Sadukiler'e temel aldıklan Kutsal Kitap'ın sözleriyle seslenerek, ataları uzun sûre önce öldüklerine göre bu düşünülerinin onlan, Tanrı'yı ölülerin Tanrısı ilan etmek gibi bir yanlışlığa düşürdüğünü vurguladı. Tanrı ölülerin değil, yasayanların Tanrısı'dır. İsa'nın dirilişi inanlıların dirilişlerinin kanıtıdır. Haleluya!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28-33. ayetler: Sadukiler Yasa'nın Tekrarı 25:5-10. ayetleri kullanıp, diriliş öğretisini çürütmek amacıyla bu soruyu sormuşlardı. Sorularının ana amacı dirilişin olmadığını kanıtlamaktı. Ama insanın mantığına doğru gibi görünse de, ayrıntılı şekilde incelendiğinde bu sorularda zayıf noktaların olduğunu görürüz.

27. ayet: Sadukiler dirilişi inkâr ediyorlardı, çünkü değişimin kendilerinin üstünlüğünü yok edeceğinden korkuyorlardı, İsa'ya iman etmek, elimdeki gücü kaybetmeyi gerektirebilir. Bunu göze alıyor muyum?

39,40. ayetler: İsa'nın bilgece yanıtlarına şaşıran din bilginleri O'nu takdir ettiler ve bu bilgece cevaplar karşısında soru sorma cesaretini kendilerinde bulamadılar. Ben de Tanrı'ya birçok soru sormuyor muyum? Aldığım yanıtlar karşısında O'nun sözüne takdir ve korkuyla yaklaşmayı öğrenebildim mi? İsa'nın bilgece verdiği yanıtlar, kendisine karşı çıkanların soru sorma cesaretini kırar.

Dua: Ya Rab, bana verdiğin diriliş umuduyla dünyasal menfaatlerin tümünü hiçe sayarak yaşamak istiyorum. Lütfen beni bu konuda güçlendir.

 
Mujde.org