Tanrının Egemenliğindeki Gerçek Mutluluk

 

Matta 5:1-12

 

Tanrı’nın Egemenliği’ndeki

Gerçek Mutluluk

 

İsa Kefarnahum yakınındaki dağda vaaz verdiği için, 5-7. bölümlere ‘Dağ­daki Vaaz’ denir. İsa özellikle dağdaki vaaz aracılığıyla o dönemin din bilginleri­nin öğretişlerini sert bir şekilde eleştirir.

 

 
İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Rab, öğrencilerine Tanrı’nın Egemenliği’nin doğruluğunu açık­lar. Bu doğruluk, onu anlayıp duyuracak insanlara verildi. Rab’be sa­dık kalan seçilmişlerden ve O’nun öğrencilerinden miyim?

3. ayet: Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Onlar bu dünyada zayıflıkların­dan dolayı, yalnız Tanrı’ya güvenerek kurtuluşlarını bekleyenlerdir. Yok­sul bir yürekle Rab’be güveniyor muyum?

4-6. ayetler: İsa, zayıflıklarından dolayı yaslı olanları teselli eder. Yorum-bilimciler arasında, burada söz edilen ‘yas’la ilgili farklı düşünce­ler vardır. Ama 4. ayetteki yas, 3. ayetin sonucudur diyebiliriz. “Yumuşak huylu”, tüm gereksinimlerini Tanrı’ya teslim ederek yaşayandır. Yumuşak huylu olan, Tanrı’nın önünde kendi konumunu iyi bilir ve diğer insanlar önünde Tan-rı’nın amacını kendi yaşam tarzıyla göstermekten mutlu olur. Ben de böyle biri miyim? 6. ayetteki “doğruluğa acıkıp susayan” ifadesi, Tanrı’nın Ege-menliği’nin gelmesini özlemle bekleyenler için kullanılmış­tır.

7-9. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği’nin halkı olarak, iman etmeyenlerden farklı bir yaşam sürdürenlere İsa, “ne mutlu” der. Onlar merhametli olan­lar ve hizmet edenlerdir. Bu kişiler, ikiyüzlülükten uzak, temiz bir yürekle ve içtenlikle Kral’a sadık olanlardır. Tanrı’nın merhametinin yüceliğini algı­lamış biri olarak, diğer insanlara karşı merhamet ve sevgiyle dolu, bağış-la­yan bir yüreğe sahip miyim?

10-12. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği’nde yaşayanlar, bu dünyada zulüm görüp sıkıntı çekeceklerdir. ıçinde bulunduğum sıkıntıdan dolayı hayal kı-rıklı­ğına uğradım mı? Tanrı’ya sadık bir yaşamın sonucunda acı çeker­sek, şaşırmamalı ve sevinç duymalıyız.

 

 Dua: Rab, gerçek mutluluğa sahip olanlar gibi yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org