şeriada Vaftiz, Çölde Denenme

 

Matta 3:13 – 4:11

 

şeria’da Vaftiz, Çölde Denenme

 

İsa vaftiz olarak Tanrı’nın doğruluğunu gerçekleştirdi. Bunun üzerine Tanrı, Oğlu’nun görevini gökyüzünden ilan etti ve O’nu şeytan’la ilk savaşacağı alana, Kut­sal Ruh aracılığıyla güvenle gönderdi.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

13-15. ayetler: Vaftiz, kendini günahkâr olarak kabul eden kişinin yapması gere­ken bir eylem olduğundan, İsa’nın vaftizi de O’nu halkıyla birleştiren bir olaydı. Rab, halkına örnek olmak için vaftiz olmuştur. İsa’nın, sonsuz itaati nede­niyle bu vaftize gerek olmadığı halde, sonuna kadar halkına verdiği va­ade sadık kalan Tanrı’nın ‘doğruluğunu’ yerine getirdi.

16, 17. ayetler: Göklerden gelen ses, İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve “acı­lar adamı” olarak çağrıldığını gösterir. İsa, Kutsal Ruh aracılığıyla göre­vini son güne kadar sürdürerek, Tanrı’nın egemenliğinin gökte olduğu gibi yeryü­zünde de gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4:1. ayet: Tanrı, Oğlu’nun çölde denenmesine izin verdi. Bu, Aden bahçesin­deki denenmede başarısız olan ilk Adem’le, çöldeki denenmeden başarısız çı­kan ilk ısrail’i temsil eden İsa’nın, son Adem ve gerçek ısrail olarak denenme­siydi. Tanrı, Oğlu’na güvendiği gibi, bana da güvenerek beni şey­tan’ın de-nemesine izin verebilir mi?

4:2-4. ayetler: İsa kırk gün aç kaldıktan sonra, şeytan tarafından taşları ek­meğe dönüştürmesi konusunda denendi. Bu ekmeği yemezse ölebilecek du­ruma ge-leceğini bildiği halde, ısrail halkından çok farklı bir davranış sergileye­rek, kendini tamamen Tanrı’ya teslim edip aç kalmayı tercih etti. Beni gerçekten yaşatanın dünyasal ekmek değil, “söz”, yani Tanrı olduğuna inanı­yor muyum?

4:5-7. ayetler: Tapınağı ve doğru kişinin Tanrı’ya olan güveninden söz eden Kutsal Kitap ayetlerini Tanrı’yı sınamak için kullanan şeytan’ın ayartmala­rına, Tanrı’ya duyduğumuz sarsılmaz güvenle karşı duralım. Sıkıntılı anları­mızda Tanrı’ya sonuna dek güvenelim.

4:8-11. ayetler: Kendisine tapındığı takdirde dünya ülkelerini İsa’ya verece­ğini söyleyen şeytan’ın niyeti, O’nun çarmıha gitmeden kral olması için ayart­maktı. Rabbimiz gerçek yücelik için ölüm yolunu seçerek dünyasal kral­lığı reddetti.

 

Dua: Rabbim, bugün de ekmeğimi vererek denenmeden başarıyla geçip gerçek ya­şamda kalmamı sağladığın için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org