Sözü Yerine Getirmek

k

Matta 2:13-23

 

Sözü Yerine Getirmek

 

Bugünkü metinde, Beytlehem’de doğan İsa’nın, Nasıra’ya nasıl yerleştiğini açıklan-makta­dır. Matta, İsa’nın yaşam olduğuna ilişkin kanıtları, Eski Antlaşma’dan yap­tığı üç alıntıyla açıklar.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13-15. ayetler: Tanrı, Oğlu’nu Hirodes’in düzenlediği komplodan kaçırıp Mısır’a gönderir. Orada yaklaşık 2 yıl kaldıktan sonra Hirodes’in ölümüyle geri dönerler. Hoşea 11:1. ayetteki bildiri bu olayla gerçekleşir. Tanrı’nın ilk oğlu olan ısrail halkı­nın önderi olarak gelen İsa’nın, yeni bir Mısır’dan Çıkış aracılığıyla onları güna­hın köleliğinden kurtaracağı görülmektedir (1:21).

19-23. ayetler: İsa’nın Celile bölgesine yerleşmesi de Eski Antlaşma’daki bir pey-gam­berliğin gerçekleşmesidir. Burada kullanılan “Nasıralı” ifadesi, şehrin değer­sizliğini vurgulamaktadır (Yu.1:46). Böylece, İsa Mesih insanların gözünde çok değerli biri olarak ilgi çekmek yerine, hor görülüp aşağılanacaktı. Eski Ant­laş-ma’da, Mesih’in gördüğü zulümler ve alçakgönüllülüğüyle ilgili birçok peygam-ber­lik bulunmaktadır (Mez.22; Yşa.53). O’nun yaşamı, ardından giderek O’nu iz-leyecek olan bizler için örnektir. Dünyasal zenginlik ve övgünün peşinden gitmek isteyip istemediğimizi gözden geçirelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Yusuf, Tanrı’nın buyruğuna içtenlikle itaat ederek memleketinden, ak­rabalarından ve yaşadığı yerden ayrılıp Mısır’a gitti. Yıldızbilimcilerin sunduğu ha­zineyi bu yolculuk için harcamış olabilir. Giderlerimiz ve gelirlerimiz konu­sunda Rab’be danışarak karar veriyor muyuz? Rab’bin her şeyin efendisi oldu­ğunu unut-mayalım.

16-18. ayetler: Kral Hirodes, İsa’yı yok etmek için Beytlehem’deki masum bebek­leri öldürttü. Oysa Hirodes ne zaman öleceğini, kaç yıl daha tahtta kalaca­ğını bil-miyordu (20.ayet). Hirodes iki karısını, üç oğlunu, kayınvalidesini ve karde­şini bile öldürtmüştü; bu nedenle o masum bebeklerin ölümünü hiç önemse­medi. Yerem-ya’nın Babil sürgünü sırasındaki ön bildirisi, Hirodes’in bu yaptıkla­rıyla gerçekleşti. Dünyasal krallar gereksinim duymadıkları takdirde bizleri göz­den çıkarırlar. ısteklerim (gizli hırslarım) uğruna diğer insanlara gözyaşı döktürmeme­liyim.

 

Dua: Tanrım, İsa nasıl senin istediğin gibi bir yaşam sürdüyse, ben de aynı yaşamı sürmek için kendimi sana teslim ediyorum.

 
Mujde.org