ımmanuel Olan İsa Mesih

 

Matta 1:18-25

 

ımmanuel Olan İsa Mesih

 

İsa’nın adı Yusuf’un soy kaydında geçer. İsa’nın bu soy kaydına yazılmasının ne­deni, Meryem’den doğduğunu göstermek içindir (1:16).

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18-21. ayetler: Tanrı, halkını günahtan kurtarmak için, Kutsal Ruh aracılı­ğıyla Oğlu’nu benliğin hüküm sürdüğü dünyaya gönderdi. İsa, benliklerimize uyarak karanlığın hükümranlığında yaşayan bizleri, bağışlayıp kurtarmak ve Kendi egemenliğine almak için geldi (Kol.1:13-14). Bu Kral’ı kabul edenler, Tanrı’nın Egemenliği’ne ait olarak yeniden doğacaklardır.

20, 21. ayetler: Yusuf doğru (Yasa’ya göre) bir insan olduğu halde, onun ka­rarı Tanrı’nın isteğinden çok uzaktı. Bu ayetlerde, Tanrı’nın kendi isteğini an­cak kişinin anlayabileceği kadar gösterdiğini görüyoruz. Doğru bir yürekle itaat etmek ister ve kendimizin değil, Kral’ın isteğini dinlersek, O mutlaka iste­ğini bize gösterecektir. Rab’bin sözünü ve kendi niyetimizi gözden geçire­lim.

22, 23. ayetler: İsa, peygamberin (Yeşaya 7:14) ön bildirisine göre “ımmanuel” olarak geldi. Yeşaya, ımmanuel’i, Yahuda’ya kurtuluş getirecek olan Mesih olarak açıklar. Bu nedenle İsa, o isimle değil, yaptığı işlerle bu pey­gamberliği gerçekleştirdi. ımmanuel’le (Tanrı bizimle) anlatılmak istenen, İsa’nın kendi tapınağına gelişidir (12:6, Yu.1:14). Matta, yazdığı Müjde’nin baş­langıcında ve sonunda (28:20) ımmanuel’in gelişinin gerçekleşmesinden ve vaadinden söz eder. Bizlerin, O’nun konutu olduğumuzu ve gelecekte, son­suza dek kalıcı olan yeni Yeruşalim’i tapınak olarak tamamlayacağı günü bekleye­rek yaşamamız gerektiğini söyler. Rab’bin her an yanımızda olduğunu dü­şünerek, konuşma-larımıza ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Nerede olur­sak olalım, O’nun kutsal konutu olduğumuzu unutmayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18, 19, 25. ayetler: Yusuf, Meryem’in insanların gözünde kötü bir duruma düşme­sini engellemek için kendi düşünceleri doğrultusunda hareket etmek is­tedi. Ancak Tanrı’nın isteği kesinleşince, bu planından vazgeçip hemen O’na itaat etti. Bu, dedikodulara ve yanlış anlamalara karşı kabul etmesi gereken bir karardı.

 Dua: Rab, bugün beni Kendi konutun olarak kullan. ısteklerine itaat edebilmem için bana cesaret ver!

 
Mujde.org