Kral Olarak Gelen İsa Mesihin Soyu

 

Matta 1:1-17

 

Kral Olarak Gelen İsa Mesih’in Soyu

 

Peygamber Malaki’den sonra uzun süren sessizlik dönemine son veren Me­sih, Eski Antlaşma vaadine göre Tanrı’nın Egemenliği’nin Kral’ı olarak geldi. Matta, bilinçli olarak Davut merkezli bir sıralama yaparak, kraliyet soy kaydı aracılığıyla bu gerçeği ilan eder.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: İsa, yeryüzüne yeni yaratılışın Tanrısı olarak geldi. Matta Ki­ta-bı’ndaki “soy kaydı” kelimesinin, Yaratılış Kitabı’nda dünyanın ve insa­nın yaratılışı bölümünde de geçtiğini görürüz. Metindeki soy kaydı bun­dan sonra gelişecek olan tüm hikayeyi aydınlatır. Matta İsa aracılığıyla insa­nın yeniden doğması için yeryüzüne geldiğini belirtir. Yeni kararlar ve plan-larla yenilenemeyiz. Yalnızca İsa Mesih bizi yenileyebilir.

1, 17. ayetler: İsa yeni çağın kralı olarak yeryüzüne geldi. O, ıbrahim’e (Yar.17:3-8) ve Davut’a (2Sa.7:11-16) verilen vaadi gerçekleştirmek üzere gelmiştir. Matta’nın, İsa Mesih’in soy kaydını vermesi, O’nun krallığının başlangıcının dönüm noktasını açıklamak ve İsa’nın egemenliğini kurmak üzere geldiğini göstermek içindir. Luka’nın yazdığı soy kaydından (Luk. 3:23-38) farklı olarak Matta, İsa’nın Yahuda krallarının soyundan ve Da­vut gibi ideal bir kral olarak geldiğini açıklamaktadır.

2-16. ayetler: Matta, ısrail’in tarihini, her birinde on dört soyun yer aldığı üç gruba ayırır. Bu durum, İsa’nın Tanrı’nın doluluğunda ve tam zama­nında (Gal.4:4) geldiğini gösterir. Bu yılı, Rab’bin benim için planladıkla­rını düşünerek geçirmeliyim.

3, 5, 6, 16. ayetler: İsa’nın soyunda, Meryem’in dışındaki kadınlar ara­sında yabancılar ve evlilik dışı çocuk doğuran kişiler de vardı. O’nun soy kaydında bu kadınların yer alması, İsa’nın günahkârların kurtarıcısı oldu­ğunu göstermektedir. Rab, ben de bir günahkâr olduğum için, beni de kurtar­maya

geldi.

 Dua: İsa’m, yeni yılda benim de kralım olup beni yönet.

 
Mujde.org