Yaşam Suyu Irmağı

 

Vahiy 22:1-7

 

Yaşam Suyu Irmağı

 

ınsanlığın günaha düşmesiyle kaybolan cenneti, Tanrı dünyanın sonunda yeni­ler. Ama yenilenen bu cennet, eski Aden bahçesine benzemeyecektir. Çünkü artık yaratılışın amacı tamamlanmış olacaktır.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Tanrı yaşam kaynağımızdır. Yaşam suyu ve yaşam ağacı son­suz yaşamı simgeler. İsa’yla beraber olduğumuzda, bol yaşam ve son­suz berekete sahip olacağız, böylece ruhsal susuzluğumuz da giderilecek. “Yaşam ağacı” Tanrı’yla doğru bir ilişkinden kaynaklanan kusursuz ve son­suz yaşamı simgeler. Yaşam ağacı sonsuz yaşamın kaynağıdır ve ihti­yacı olanlara şifa olacaktır. Adem ve Havva’nın günaha düşüşleriyle, ya­şam ağacından yemeleri yasaklanmıştı. Günahlı durumumuzla sonsuz ya­şama kavuşmak mümkün değildir. Yaşam kaynağı olan Rab’le doğru bir ilişkiye sahip miyim?

3, 4. ayetler: Tanrı kendi halkının arasında olacak ve kentte artık hiçbir la­net kalmayacaktır. İsa çarmıhını yüklenerek laneti kaldırdı. Günahla ge­len lanet yok oldu. Bu nedenle, İsa’ya iman edenler Eski Antlaşma’da kâhinle­rin, “Rab’be adanmıştır” (Mısır’dan Çıkış 28:36) yazılı saf altın­dan bir levhayla tapınağa girdikleri gibi, alınlarında İsa’nın adını taşıyarak kendilerinin İsa’ya ait olduklarını gösterecek ve O’na hizmet edecekler­dir. Rab’le yüz yüze görüşüp O’na hizmet etmek ne kadar yüce bir yaşam­dır! Ben de böyle hizmet etmek istiyor muyum?

5. ayet: Tanrı, kendi halkına yüce ışığını verecektir. Bu nedenle, yenile­nen cennetin başka ışığa gereksinimi olmayacaktır. Cennette Tanrı’yla il­gili öğretiş de olmayacaktır. Çünkü Rab’bin yüceliğini açıklayan ışık, hal­kın yüreğinde parlayacaktır. Böylece herkes Rab’bi tanıyacaktır. şimdiye kadar bizim için açıkça anlaşılamayan Tanrı’nın isteği tamamen anlaşıla­cak, tüm sorunlar çözülüp karanlık öğelerin tümü ortadan kaldırılacaktır. Tanrı’nın isteğini doğru kavrayarak, Adem’in başaramadığı egemenliği sür­dürmeyi bu kişiler başaracaklardır.

Dua: Rabbim, seni tanıyabilmem için ışığını ver.

 
Mujde.org