ıki Değişik şölen

 

Vahiy 19:6-21

 

ıki Değişik şölen

 

Dünyanın son gününde iki değişik şölen olacaktır. Birincisi, Tanrı’nın Ege-men­liği’nde Kuzu olan İsa’yla, O’nun gelini olan kilisenin düğün şöleni; ikincisi ise, Tanrı’ya karşı gelenlerin cehennemde sonsuza dek azap çekecek­leri korkunç bir şölen.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

6-9. ayetler: Rab, Kendi gelini olan kiliseyle düğün şöleni yapar. Bu ki­lise, şeytan’ın zulmüne dayanarak imanlarını koruyan sadık kutsallardan oluşmaktadır. Büyük fahişenin giydiği lüks ve zenginliklerden farklı olan sade ve kutsal giysiyi, İsa kendi gelinine giydirir. Kilise kurtuluş ve doğru­luğa İsa Mesih’te sahip oldu ve Kutsal Ruh aracılığıyla güveyine yara­şır bir biçimde kutsallaşma sürecinden geçti. Bu süreç, Kuzu’nun dü­ğün şöleninde tamamlanacaktır. Mesih’in doğruluğunu giyinmiş olarak, kut­sal ve saf bir yaşam sürdürüyor muyum?

11-21. ayetler: Tanrı adaletle yargılar. İsa, “Sadık”, “Gerçek”, “Tanrı Sözü”, “Kralların Kral’ı” ve “Rablerin Rab’bi” olarak çağrılacaktır. Eski Antlaşma’da belirttiği gibi, İsa’nın ağzından keskin bir kılıç çıkarak bütün kötülüğü yok edecek ve İsa masarayı kendisi çiğneyecektir. İsa’ya karşı çıka­rak kutsallara zulmeden herkes yargıya uğrayacaktır. “Tanrı’nın bü­yük şöleni” denen bu yargı şöleni, Kuzu’nun düğün şöleninden çok farklı ve korkunç olacaktır. Sonunda şeytan, Mesih Karşıtı ve sahte peygamber ateş gölüne atılacak, şeytan yanlıları ve yaşam kitabında ismi yazılmayan­lar da onlarla birlikte aynı sonu paylaşacaklardır. İsa’ya hâlâ iman etmediysek, O’nu hemen Kurtarıcı ve Rab olarak kabul edip kor­kunç gazaptan kurtulalım.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10. ayet: Melek, elçi Yuhanna’nın kendisine tapmasını engelledi, çünkü tapılmaya layık olan yalnızca Tanrı’dır. ıman yolunda yürümeme yardım eden önderleri düşüncesizce takip ederek, onlara taparcasına hayranlık duyu­yor muyum?

 Dua: Tanrım, egemenliğinin bereketli şölenine katılmamı sağladığın için teşekkür edi­yorum.

 
Mujde.org