Kuzu Galip Gelecek

 

Vahiy 17:1-18

 

Kuzu Galip Gelecek

 

Bu bölümde, 16:17-21. ayetlerde yıkılacağından söz edilen Babil büyük fahişe olarak adlandırılmakta ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Babil, birçok sahte tanrıya tapınılarak Tanrı’ya karşı çıkan Roma ımparatorluğu’nu simgelemekte­dir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

7, 8, 10, 12, 17. ayetler: Tanrı tarafından şeytan’ın yetkileri sınırlanmaktadır. Tanrı, Kendisine karşı gelen fahişenin ve canavarın sırını bildiği için, bunlar O’nun yönetiminden kaçamazlar. Babil olarak adlandırılan Roma ımparator­luğu’ndan sonra da çeşitli güçler ortaya çıkacak ve onlar da Tanrı’nın halkına ve kiliselere zulmedeceklerdir. Ama elbetteki bunların sonu Tanrı tarafından be-lirlenmiştir. Mesih karşıtları, sadece Tanrı’nın belirlediği zamanda, yani İsa’nın ilk gelişiyle tekrar gelişi arasındaki dönemde dünyayı yöneteceklerdir. Bu süre bizim gözümüze çok uzun görünebilir. Ancak ezeli ve ebedi Tanrı’nın gözünde bu süre çok kİsadır.

14. ayet: İsa, rablerin Rab’bi ve kralların Kralı’dır. Mesih karşıtları Kuzu’ya karşı savaşacak, ama yenileceklerdir. İsa’nın zaferi, O’nunla birlikte savaşan halkın da zaferi olacaktır. İsa’nın çektiği acılara ortak olup, O’nun sözüne dayana­rak günaha karşı savaşıyor muyum? Gözlerimizi zafer kazanan İsa’ya çevirelim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: “Büyük fahişe”, o dönemde büyük bir imparatorluk kurmuş olan Roma’yı ve Tanrı’ya karşı gelen bütün düzenleri simgelemektedir. Ya­şam kitabında adı yazılmayanlar bu güce şaşırarak ve ona tapacaklardır. Rab’be adadığım yüreğim, bugünlerde O’ndan uzaklaşmama yol açacak düşünce­lerle mi dolu?

6. ayet: Mesih Karşıtı, Tanrı’nın yanında olanlardan nefret etmektedir. Pek çok imanlı, inançları uğruna tarih boyunca Mesih karşıtları tarafından öldürül­müştür. Görünüşe göre, bu kişiler zafer kazanmışlardır. Ama zulüm, Hıristiyan­lar’ın imanını daha da güçlendirmektedir. ıman uğruna baskı altında kal­dığımda nasıl tepki gösteriyorum? Öyle bir durumdayken imanım sarsılı­yor mu?

Dua: Rabbim, boş tutkulara kapılmamam ve yüreğimi her an ve her durumda koruyabil­mem için bana yardım et!

 
Mujde.org