Biçme Vakti Gelince

 

Vahiy 14:14-20

 

Biçme Vakti Gelince

 

Kutsalların kurtulacağı, kötülük yapanların ise yargılanacağı hasat vakti dünya­nın sonunda olacaktır. “Masara” benzetmesini, Tanrı günaha olan öfkesi­nin ve yargısının simgesi olarak kullanmıştır (Yeşaya 63:3-6, Ağıtlar 1:15, Yoel 3:12-13).

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

14-16. ayetler: İsa, Tanrı’nın isteğine uyarak ürün toplayandır. İsa her za­man Baba’nın buyurduğu görevi O’nun isteğine göre yerine getirir. Ben de İsa gibi, Tanrı’nın isteği doğrultusunda mı hizmet ediyorum? Tanrı’nın is­teğini ve belirlediği zamanı beklemeden, kendi isteğime göre planlar yapı­yor muyum? Daniel’in de bildirdiği gibi, İsa bulutlarla gelip Kendi hal­kını toplayacak (Daniel 7:13-14). O, Kendi bedenini fidye olarak sun­mak üzere dünyaya bir hizmetkâr olarak geldi; ikinci gelişinde ise, taç gi­yen bir Kral olarak gelecek ve bir çiftçinin biçim vaktinde başakla samanı ayırdığı gibi, Kendi halkını iman etmeyenlerden ayıracaktır. Rab, yeryü­zünde çeşitli sıkıntılar çeken halkını sonsuz huzura kavuşturacaktır. İsa’nın tekrar gelişini umut ederek mi yaşıyorum?

17-20. ayetler: İsa, kendisine karşı çıkanları melekleri aracılığıyla yargılaya­caktır. İsa’nın tekrar gelişi, kutsallar kurtuluşu tam anlamıyla tattık­ları gün gerçekleşecektir. Ama o gün, O’na iman etmeyenler için mah­volma günü olacaktır. Bu ayetler, kutsalların dualarına yanıt olarak Tanrı’nın öç almak üzere bir melek gönderdiğini göstermektedir. Rabbimiz, kendi halkının sıkıntılarına yüz çeviren değil, onlarla ilgilenen­dir. Kutsallara zulmeden güç tamamen yıkılacak ve bu yıkım bütün dün­yayı kapsayacaktır. Rab’be karşı çıkanlardan hiçbiri bu yargıdan kaçamaya­cak ve paylarına düşeni alacaklardır. Ben de bu yargının altında mıyım? Eğer böyle bir durumdaysam hemen tövbe edip Rab’be dönmeli­yim.

 

 Dua: Rabbim, tekrar gelişine dek imanımı koruyup güzel bir ürün olarak kendimi sana sunmak istiyorum.

 
Mujde.org