Egemenlik Sürecek Kişi

 

Vahiy 11:15 - 12:6

 

Egemenlik Sürecek Kişi

 

Yedinci borazanın çalınmasıyla, yedi altın tasla gerçekleşecek olan yargıla­rın arasında kİsa bir süre için ara verilir (12-14. bölümler). Bu arada Tanrı’yla şeytan arasındaki savaşa tanık oluyoruz. Yeryüzündeki bütün güna­hın, kötülüğün, zulüm ve elemin kaynağı şeytan’dır. Ama Tanrı’nın kudre­tiyle, Mesih’in bedeni olan kilise zafer kazanacaktır.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

15-19. ayetler: Tanrı sonsuza dek egemenlik sürecek ve Rab’be itaat eden­leri ödüllendirerek diğerlerini yargılayacaktır. Sayısız uyarılara rağ­men Rab’be dönmeyerek O’na karşı çıkanlara bir kez daha tövbe fırsatı tanın­mayacak ve bu kişiler yargılanacaklardır. Tövbe ederek kurtuluşa kavuş­mamız gereken zaman şimdidir. Yarın çok geç olabilir. Rab’bin tek­rar gelişinde tüm evren, kusursuz olan Tanrı’nın Egemenliği’ne dönüşe­cek ve uzun zamandır sıkıntıda olan kilise tamamen zafere kavuşacaktır.

12:1-6. ayetler: İsa, demir çomakla bütün ulusları güder. 1. ayetteki, “Güneşe sarınmış bir kadın”, Mesih’i bekleyen, Tanrı’nın sadık halkıdır. Kadının doğurduğu çocuk ise İsa’dır. Tanrı halkının beklediği İsa, dün­yaya gelerek günahla ölüme hakim olan şeytan’ın gücünü çarmıhı ve dirili­şiyle etkisiz kıldı. O, Kral ve Yargıç olarak tekrar gelecek ve o güne dek kiliseyi koruyup yetiştirecektir. Issız bir çöl; sabretmeyi ve Tanrı’nın gereksinimlerimizi sağlayacağına güvenmeyi öğreneceğimiz yerdir. Çöle benzeyen bu dünyadaki yolculuğumuzda, dünyanın, Tanrı’nın beni daha çok güçlendireceği ve yetiştireceği bir mekan olduğuna inanıyor muyum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3, 4. ayetler: Kızıl renkli büyük ejderha, şeytan’dır. O, büyük yetki ve güçle dünyayı kendi hakimiyeti altında tutmaya çalışır. şeytan, kadının soyu olarak gelen Mesih’i engellemek için çalıştı; Atalya aracılığıyla Da­vut’un krallığını (2Ta.22:10), Haman aracılığıyla Yahudiler’i yok etmeye çalıştı (Ester 3. bölüm). Ayrıca Hirodes aracılığıyla Beytlehem’deki çocuk­ları öldürdü (Matta 2:16-18). şeytan’ın bu tür tuzakları devam etmekte­dir. Onun kurduğu tuzakları nasıl reddetmeliyim?

Dua: Tanrım, her gün zaferli kral olan İsa’nın yanında duracağım.

 
Mujde.org