ıki Tanık

 

Vahiy 11:1-14

 

ıki Tanık

 

Musa ve ılyas, büyük bir belirti ve yetkiyle Tanrı’ya inanmayanların gücünü etki­siz kılacaklardır. Bunlar, Tanrı’nın kudretine ve yetkisine tanıklık eden “iki tanık”tır (Mısır’dan Çıkış 8-11. bölüm – 1.Krallar 18. bölüm). Bu iki kişi, İsa’ya tanıklık etmek için, O’nun dağda görünümü değiştiğinde de or­taya çık-mışlardı (Matta.17: 1-7). Kırk iki ay, bin iki yüz altmış gün ve üç bu­çuk yıl; bu sayılar birbirine eşittir.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: İsa, Yuhanna’nın tapınağı ölçülmesini buyurarak, Kendisine sa­dık kalan halkın ruhsal zarar görmesini engellemek ister. Rab’be güve­nip O’na hizmet eden Tanrı halkı, zulüm zamanlarında da Tanrı’nın koruma­sında olacaktır. Ama yürekten iman etmeyen sözde imanlılar, Tanrı’nın koruması altında olmayıp belaları tadacaklardır. Yaşamımda Rab’be öncelik tanıyıp, Tanrı’yla içten bir ilişki kuruyor muyum?

3-6. ayetler: Tanrı, iki tanığa güç verir ve mucizeyle gücünü kanıtlar. Rab’bin sözünü açıklayan kilise, iki zeytin ağacıyla iki kandilliğin simgelen­diği gibi, Kutsal Ruh’un sağladığı kesintisiz güçle, Rab’bin kud­ret ve yetkisine sahip olacaktır. Kilisemiz bu sapkın dünyayı gelecek yar­gıyla uyarıyor mu? Yoksa dünyasal değerleri kabullenerek kendisi mi uyarıla­cak durumda düşüyor?

11-13. ayetler: İsa, eziyetten ötürü ölmüş gibi görünen kiliseyi tekrar canlan­dırır. İsa’nın ölümden dirilişi gibi, O’nun bedeni olan kilise de tek­rar dirilip İsa’ya iman etmeyenleri dehşete düşürecektir. Rab’bin bedeni son­suza dek acı çekmeyecektir. Bu beni teselli ediyor mu?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-10. ayetler: Kilise bir süre şeytan’ın denetiminde sıkıntı çekecek ve dünya kendisini tövbeye çağırıp gelecek yargı için uyaran kilisenin çek­tiği sıkıntıdan sevinç duyacaktır. Rab’bin sözüne göre yaşayarak Müjde’yi gerektiği şekilde duyuran kilise mutlaka sıkıntı çekecektir. Kilise­miz yalnızca dünyadan gelen övgülere mi kulak veriyor?

Dua: Rabbim, sıkıntı çekmekten korkmadan, Müjde’yi doğru bir biçimde duyurabil­mem için bana yardımcı ol!

 
Mujde.org