Savaş Günü

Ester 9:1 -16

Yahudiler'in Zaferi

1 Kralın buyruğu ve fermanı, on ikinci ay olan Adar ayının on üçüncü günü yerine getirilecekti. Yahudi düşmanları o gün Yahudiler'i alt etmeyi ummuşlardı, ama tam tersi oldu; Yahudiler kendilerinden nefret edenleri alt ettiler.

2 Yahudiler kendilerini yok etmeyi tasarlayanlara saldırmak üzere Kral Ahaşveroş'un bütün illerindeki kentlerde bir araya geldiler. Hiç kimse onlara karşı koyamadı. Çünkü Yahudi korkusu bütün halkları sarmıştı.

3 ıl önderleri, satraplar, valiler ve kralın memurları, Mordekay'dan korktukları için Yahudiler'i desteklediler.

4 Mordekay sarayda güçlü biriydi artık; ünü bütün illere ulaşmıştı. Gücü gittikçe artıyordu.

5 Yahudiler bütün düşmanlarını kılıçtan geçirdiler, öldürdüler, yok ettiler. Kendilerinden nefret edenlere dilediklerini yaptılar.

6 Sus Kalesi'nde beş yüz kişiyi öldürüp yok ettiler.

7-10 Yahudi düşmanı Hammedata oğlu Haman'ın on oğlunu - Parşandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmaşta, Arisay, Ariday ve Vayzata'yı - öldürdüler. Ama yağmaya girişmediler.

11 Sus Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı aynı gün krala bildirildi.

12 O da Kraliçe Ester'e, "Yahudiler Sus Kalesi'nde Haman'ın on oğlu dahil beş yüz kişiyi öldürüp yok etmişler" dedi, "Kim bilir, öbür illerimde neler yapmışlardır? ıstediğin nedir, sana vereyim; başka dileğin var mı, yerine getirilecektir."

13 Ester, "Eğer kral uygun görüyorsa, Sus'taki Yahudiler bugünkü fermanını yarın da uygulasınlar" dedi, "Haman'ın on oğlunun cesetleri de darağacına asılsın."

14 Kral bu isteklerin yerine getirilmesini buyurdu. Sus'ta bir ferman çıkarıldı ve Haman'ın on oğlu asıldı.

15 Sus'taki Yahudiler Adar ayının on dördüncü günü yeniden toplanarak kentte üç yüz kişi daha öldürdüler; ama yağmaya girişmediler.

16 Krallığın illerinde yaşayan öbür Yahudiler de canlarını korumak ve düşmanlarından kurtulmak için bir araya geldiler. Kendilerinden nefret edenlerden yetmiş beş bin kişiyi öldürdüler, ama yağmaya girişmediler.

Savaş Günü

Halkın tamamen huzura kavuşması için beklenen gün nihayet gelmişti. Düşmanın tamamen yok edilmesinin, halkı nasıl bir huzur ve sevince kavuşturduğuna dikkat edelim.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2, 3. ayetler: Tanrı, düşmanın yüreğine korku vererek savaşmaktan vazgeçmelerini sağladı. Öbür halklar arasına dağılmış bir şekilde yaşayan Yahudi halkını bir araya getirerek bir beden kıldı. Bizim komutanımız da Mesih'tir. şeytan'a karşı birlik olarak savaşmaya karar verdiğimizde, o daha biz savaşmadan gücünü kaybedecek ve geri çekilecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-7.15,16. ayetler: Tanrı'nın halkını yok etmeye çalışanların tümü yok edildi. Bu kişiler Haman'ı destekleyip, Yahudi halkından nefret edenlerdi (1, 2, 14. ayetler). Yahudiler'in kendi canlarını korumak için onları tamamen yok etmeleri gerektiği gibi ( 8:11 , 9:16 ), biz de canımızı korumak için kötülüğün gücüne karşı savaşmalıyız (Ef. 6:12 ). Unutmamalıyız ki, insan bizim düşmanımız değildir. Gerçek düşman; bizi bu çağın gidişine uymaya, yani bedenin ve yüreğin tutkularını tatmin etmeye zorlayan, kendi yüreğimizde barınan açgözlülüğümüz ve iyilikten nefret eden tüm duygularımızdır.

7-10,14. ayetler: Haman' ın on oğlunun da darağacına asılması; Tanrı tarafından lanetlendiklerinin bütün ülke tarafından bilinmesi amacıyla ger çekleştirilen bir eylemdir (Yasa'nın Tekrarı 21:23 ).

10, 15,16. ayetler: Yahudiler Tanrı'nın halkı olarak, O'nun yöntemlerine sadakatle uyduğu ve O'nun belirlediği sınırlan aşmadığı için kendini koruyabildi. Tanrı'nın belirlediği sınırları aşmadan ruhsal savaşıma devam etmeliyim! Kendi menfaatlerim topluluğumdan önce mi geliyor?

Dua: Rabbim, tüm günahlarımdan kurtulup, Senin esenliğinde yaşayabilmek için dua ediyorum!

 
Mujde.org