Yaptıklarınızın Karşılığını Vereceğim

 

Vahiy 2:18-29

 

Yaptıklarınızın Karşılığını Vereceğim

 

Tiyatira’da, kumaş dokuyan ve kumaşları boyama işini meslek edinen kişilerin kur­duğu bir dernek veya sendika vardı. Filipi’de imana gelen Lidya da, Tiyatira’daki ku­maş tüc-carlarındandı (Elçilerin ışleri 16:11-15). Bu insanlar, sendikalarını koruyan koru­yucu bir tanrıya inanırlardı. Sendika üyesi olan kişinin bu tanrıya tapınma ve ona su­nulan su-nuları yiyip çılgınca eğlencelere katılma zorunluluğu vardı.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

18. ayet: Tanrı’nın oğlu alev alev yanan gözleriyle kiliseleri gözlemekte ve Rab’bin sözüne sımsıkı sarılarak yaşayıp yaşamadıklarına bakmaktadır. Eğer yan­lış öğretilere kapılıp Rab’bin sözünden uzaklaşarak mistik inançların ardından gider­sek, parlak tunca benzeyen ayaklarıyla bizleri yargılayacaktır. Rab’bin önünde durduğumda benim durumum ne olacak?

21-23. ayetler: Tanrı’nın oğlu tövbe etmeyeni yargılar. Rab, ızebel’in tövbe et­mesi için süre tanıdı, ama ızebel kendi günahını kabul etmedi ve yolundan dön­meyi reddetti. Tanrı, ızebel gibi davrananları da yargılayacaktır. Hâlâ Rab’den gizle­meye çalıştığımız bir günahımız var mı? Hemen itirafta bulunup tövbe ede­lim.

24-28. ayetler: Rab, galip gelene ulusların üzerinde yetki verir. O, ızebel’in sahte öğretisinin ardından gitmeyerek Tanrı’nın gerçeğine sımsıkı sarılan kişileri bereketler. Bizi Mesih’e olan imanımızdan saptırmaya çalışan öğretilerden sakınıp on­ları reddetmeliyiz. Her gün Rab’bin sözüne göre yaşıyor muyum?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19. ayet: Tanrı, putperestliğin yaygın olduğu bir şehirde sürekli Rab’be hizmet ederek sevgide ve hizmette gelişen Tiyatira kilisesini övmektedir. Benim imanım da gün geçtikçe büyüyor mu? Yoksa gerileme mi var?

20. ayet: Rab, kendini peygamber olarak tanıtan ızebel’i hoş gördükleri için Tiya-tira’daki kiliseyi azarlar. Buradaki ızebel, Baal adlı putu getirip ısrailliler’i ruh­sal bir zinaya yönelten kraliçe ızebel’i simgelemektedir (1.Krallar 16:30-33). Tiyatira ki-lisesinden bazı kişiler, ızebel’in sahte öğretilerini benimseyip cinsel ahlâk­sızlık için-de yozlaşmışlardı. Kilisenin saflığını korumak için bu kişilerin mut­laka cezalandırılmaları gerekmektedir.

 

 Dua: Tanrım, Rab’be adadığım yüreğimi mistik inançlarla doldurmak isteyen sahte öğreti­lere aldanmamı engelle.

 
Mujde.org