Gördüklerine Tanıklık Et

 

Vahiy 1:9-20

 

Gördüklerine Tanıklık Et

 

“Yedi altın kandillik” Asya ıli’ndeki yedi kiliseyi “Yedi yıldız” ise Asya ıli’ndeki kiliselerin önderlerini temsil etmektedir. O dönemlerde Asya ıli, Roma ımparatorluğu’nun baskısı altındaydı. Bu nedenle, zulüm altındaki imanlı­lar Rab’bin nerede olduğunu sorgulamış olmalılar. İsa Yuhanna’ya gör-­düklerine tanıklık etmesini buyurmuştur.

 

 

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

13-18, 20. ayetler: İsa, Kendi bedeni olan kiliseyle birlikte olup kilise ön-der­lerini sağ eliyle tutar. O, görkemli giysileriyle Yuhanna’ya görünür. Asya ıli’ndeki yedi kiliseyle ilgili olarak, kandillik görevini yerine getirme­yen kiliseye duyduğu öfke, O’nun kutsallığından kaynaklanmakta­dır. Alev alev yanan gözleriyle, kilise içindeki kötülüğü görüp azarlar. İsa kilisenin zulüm görürken bile saflığını kaybetmesini istememektedir. O, ölüme galip gelerek, halkına zulmeden ölümü ve ölüler diyarını fethetmiş­tir. Bu nedenle İsa, Kendi bedeni olan kilisesiyle birlikte olarak onu koruyorsa, korkmamız için hiçbir neden yoktur. Galip gelen İsa’nın bi­zimle birlikte olduğu gerçeğiyle teselli buluyor muyuz?

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: Yuhanna, İsa’nın sıkıntılarına ve O’nun egemenliğine katılır. O gün­lerde inanlılar şiddetli bir baskı altındaydılar; Roma ımparatorluğu tarafın­dan sosyal, siyasi ve ekonomik açılardan zulüm görüyorlardı. Bazı­ları inançları nedeniyle ölümle cezalandırılmıştı. Yuhanna müjdelemekten vazgeçmediği gibi, Ege Denizi’nde küçük bir kayalık olan Patmos Adası’na sürgün olarak gönderilmişti. Bugün Mesih inanlıları, inançları yü­zünden böyle bir zulümle karşılaşmıyorlar. Tam tersine, inançlarını du­yurma özgürlükleri olduğu halde, Tanrı’nın sözünü cesaretle duyuranların sa­yısı çok az. Müjde’yi baskı olmadığı halde duyurmuyorsam, zulümle karşı­laştığımda nasıl duyuracağım.

 Dua: Tanrım, İsa’ya tanıklık etmeyi aralıksız sürdüreceğim.

 
Mujde.org