İsa Mesih'in Tesellisi

 

Vahiy 1:1-8

 

İsa Mesih’in Tesellisi

 

Vahiy Kitabı çeşitli sembollerle gelecekteki olayları anlatmaktadır. Yuhanna bu kitap aracılığıyla, Mesih’in rablerin Rab’bi olarak zaferli olduğunu özel­likle vurgular.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4, 8. ayetler: Tanrı ebedidir. O, geçmişin, bugünün ve geleceğin sahibi­dir. Tüm tarihe hükmeder ve yönetir. Zayıflığımı kabullenip yaşamımı O’na teslim ederek alçakgönüllü olmak istiyor muyum?

4-7. ayetler: İsa sonsuza dek ölümü tatmayacak bir bedenle dirilerek, dirili­şin ilk meyvesi oldu. O, dirilişiyle dünyanın tüm krallarının başı olmuş­tur. Tekrar gelerek Kendi görkemini gösterecek ve zaferini ilan edecek­tir. O gün bütün insanlar O’nu görecek, önünde yere kapanıp yas tuta­caklardır. İsa’nın yönetiminde yaşayanlar ise, o gün teselli bulup sevine­cek-lerdir. şimdi çektiğimiz sıkıntılarda bize güç veren şey, o günün umududur.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 4. ayetler: Yuhanna, baskı altında inleyen imanlıların Rab’bin verdiği teselliyle cesaretlendiklerine tanıklık ediyor. Çoğu kişi dramatik bir olay yaşamadığından, Mesih’e tanıklık etmekten çekinirler. Ama İsa için yaptıkla­rımızdan dolayı değil, İsa’nın bizim için yaptığı işlerden dolayı Me­sih’e tanıklık etmeye layığız. Tereddüt etmeden, İsa’nın benim uğruma yap-tığı işleri duyurarak zor durumdaki imanlı kardeşimi cesaretlendirmeli­yim.

3. ayet: Peygamberlik sözlerini okuyup yerine getiren kişiye ne mutlu! Bu nedenle Vahiy Kitabı, kiliselerde okunup derin düşünülerek yerine getir­memiz gereken önemli bir kitaptır. Bu kez Vahiy Kitabı üzerinde de­rin düşünelim.

7. ayet: İsa’ya karşı çıkanlar, tekrar gelişinde O’nu gördüklerinde acı çeke­ceklerdir. Tekrar gelecek olan İsa’yı nasıl karşılayacağım?

 Dua: Tanrım, İsa’nın zaferini ilan edeceğinden emin olmamı sağla.

 
Mujde.org