Yahuda'nın Son Üç Kralıyla ılgili Bil­diri

 

Yeremya 22:10-30

 

Yahuda’nın Son Üç Kralıyla ılgili Bil­diri

 

Bugünkü metinde, Yeremya’nın Yahuda Krallığı’nın sonunun yaklaştığını gös-ter­mek için son üç kraldan sırasıyla söz ettiğini görüyoruz.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-12. ayetler: Tanrı kralları hem görevlendiren, hem de görevlerinden alan­dır. 10. ayette ‘ölen’ diye söz edilen kişi, Yahuda Kralı Yoşiya’dır. O iyi bir kraldı ve Mısır Kralı olan Firavun Neko’yla Megiddo’da savaşırken ölmüştü (2Kr. 23:29, 30). ‘Sürgüne giden’ olarak söz edilen ise, Yoşiya’dan sonra kral olan şallum’dur (Yehoahaz). Kral olduktan üç ay sonra Neko tarafından Mı­sır’a götürülmüş ve orada ölmüştür (2Kr.23:31-35). Rab, yalnızca geçmişte iyi bir kral olan Yoşiya için değil, Kendisinin önünde kötülük edip Mısır’a tut­sak giden Yehoahaz için de, “Acı acı ağlansın” diyor. Bunun anlamı, hal­kın yalnızca geçmişte yaşamadan, günün sorunlarının da ne olduğunu anla­maya çalışmalarıydı. Bugünkü yaşamım günahlı ise, geçmişte yaşadığım kut­sal hayat hiçbir işe yaramaz. Rab’bin önünde her zaman içinde yaşadığım an önemlidir.

13-23. ayetler: Kral Yehoahaz’ı krallık görevinden alan Mısır Kralı Neko tarafın­dan krallıkla görevlendirilen Yehoyakim’in, Rab’bin vereceği ceza olan trajik ölümüyle ilgili peygamberlik bu bölümdedir. Babası Yoşiya’nın adil yönetimden çok farklı bir yönetimle, kendi çıkarını kollayarak kötülükte bulunmaya kalktı ve Babil’le savaşırken öldürüldü (2Kr.24:1-7).

24-30. ayetler: Yehoyakim’in oğlu Yehoyakin on sekiz yaşında kral olur. Rab’bin bildirdiği gibi, üç ay krallık yaptıktan sonra Babil Kralı Nebukadnessar tarafından görevden alınarak Babil’e götürülür ve orada ölür. Bu şekilde önderlik görevlerini küçümseyerek, yetkilerini kendi çıkarları için kullanan kötü kralların hepsi Rab tarafından cezalandırılmıştır. Önderlerin görevle­rinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz!

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21. ayet: Yehoyakim küçük yaştan beri Rab’bin sözünü dinlemekten hoşlanmazdı. Küçük yaşlarda Rab’bin buyruğuna uymak için terbiye edilmek çok önemlidir. Çocuklarım bu konuda ne durumda?

Dua: Rabbim, senin sözünü dikkatle dinlemek benim en iyi alışkanlığım olsun.
 
Mujde.org