Yahuda Krallarına Uyarı

 

Yeremya 22:1-9

 

Yahuda Krallarına Uyarı

 

22. bölümde Yahuda krallarının günahları daha açık bir biçimde gösterilmekte­dir. Kralların günahlarına bu kadar çok önem verilmesinin nedeni, doğruluktan uzak olan bu krallar yüzünden halkın günaha sürüklenmesidir.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Rab’bin sözünü hem sıradan kişiler, hem de krallar dinlemeli­dir. ınsanlar önder olduktan sonra başkalarının sözlerini dinlemek istemezler. Bu nedenle her gün Kutsal Kitap üzerinde derin düşünerek, gerçekten Rab’bin yolunda yürümeye devam edip etmediğimizi kontrol etmeliyiz.

3. ayet: Rab kralları (ya da siyasi önderleri) göreve atadığı zaman adaletle ve doğrulukla hükmetmelerini, özelikle siyasi gücü olmayanlarla, fakirleri korumala­rını bekler. Bu nedenle önderler yalnızca kendi onurlarını ve çıkarla­rını düşünmemelidirler. Önder olarak hizmet ettiğim zaman Rab’bin verdiği görevi doğru bir şekilde yerine getiriyor muyum? Ülkemizdeki siyasetçilerin dürüst ve adil bir biçimde çalışmaları için dua edelim.

4, 5. ayetler: Önderler ve ülkeler Rab’bin sözüne itaat edip etmediklerine göre ya onurlandırılacaklar ya da viraneye döndürüleceklerdir. Rab’bin buyrukla­rına uymayan hiçbir ülke, hiçbir önder ve hiç kimse ayakta duramaz. Rab’bin buyruğuna göre yaşıyor muyum?

6, 7. ayetler: Rab buyruğuna uymayanları, Babil gibi ülkeleri güçlendirip üzerle­rine saldırmalarına izin vererek cezalandırır. Tanrı, Yahuda’yı nasıl cezalan­dırdı? Gilat (şeria Irmağı’nın doğusundaki güzel çayır) ve Lübnan (Ke­nan ülkesinin kuzey bölgesindeki Sedir ağaçlarıyla dolu olan dağlar), Yahuda krallığının güzelliğini simgelemektedir.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Yeremya yalnızca halka değil, krallara da yaptıkları kötülükleri gösterdi. Çünkü uyarı mesajlarını iletmek için Rab’den buyruk almıştı. Yük­sek mevkide olanların kötülüklerini açığa vurarak gelecek yargıyı bildirmek kolay bir iş değildir. Vaftizci Yahya da Kral Hirodes Antipa’nın kötülüğünü açığa çıkardığı için öldürülmüşü. Kötülük edenlerle uğraşmak istemediğim için yaptıklarını görmezden geliyor muyum?

Dua: Rabbim, senin vaadine sahip olan bir halka yaraşır şekilde yaşamak istiyorum.
 
Mujde.org