Yaşam ve Ölüm Yolu

 

Yeremya 21:1-14

 

Yaşam ve Ölüm Yolu

 

Bu metin, Babil Kralı Nebukadnessar’ın Yeruşalim’e üçüncü saldırısını anla­tan tarihsel bir olayla ilgilidir. Yahuda’nın son kralı olan Sidkiya, Nebukadnessar tarafından, yeğeni Yehoyakin’in yerine kral olarak atanmış­tır (2Kr.24:17, 18; 2Ta.36:10). Kral olduktan hemen sonra Mısır’a yakınlık göste­renlerin etkisiyle, Babil’e karşı koyma siyasetini devam ettirmişti. Ama Babil’in Yahuda’ya saldırmasıyla büyük bir sıkıntıya düşmüş ve Yeremya’ya da-nışmıştır.

 

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3-7. ayetler: Geçmişte Babil’e karşı savaşan Rab, şimdi kendi halkına sır­tını dönerek onlarla savaşır ve Babil’e tutsak olarak götürülmelerine izin verir. Tüm bunların nedeni, halkın Rab’be sırtını çevirerek yaşamasıydı. Bugünlerde Rab’le ilişkim nasıl?

8-10. ayetler: Tanrı, yargı anında bile kurtuluş yolunu gösterendir. ısrail’i ce­zalandırmasının amacı, onları ölüme göndermek değil, yaşama giden yol için hazırlamaktır.

11-14. ayetler: Rab özelikle Yahuda Kralı’nın ailesini uyarır. “Yahuda Kralı’nın ailesi (11)”, ‘Davut soyu (12)’ ifadeleri, Yahuda Krallığı’nı kutsal­lıkla ve doğrulukla sürdürmeleri için çağırılan bütün kralları kapsamak­tadır. Bu kişilerin görevi, Rab’bi temsil ederek Tanrı’yla O’nun halkı arasında barış sağlamaktı. Ama bu sorumluluklarını ve görevlerini ye­rine getirmeyerek, verilen yetkiyi kötüye kullanıp adaletsiz davrandılar. Ön­derlerin sorumlulukları büyüktür. Önderin kötü olması, bütün halkı ve topluluğu mahvedebilir. Ülkemdeki siyasetçilerin Tanrı’dan korkarak mil­leti doğru yönetmesi için dua etmeliyim.

 

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Yeremya şimdiye kadar Tanrı’nın sözünü ilettiği için yal­nızca zulüm görmüştü. Ama Rab’bin sözünden nefret edenler artık ona ge­lip yardım istemekteydiler. şu sıralar yaydığım Tanrı sözünü dinlemek istemeyenler var mı? Bu kişiler bir gün Tanrı sözüne gereksinim duyacaklar­dır.

Dua: Rabbim, yeryüzündeki bütün yöneticilerin ve yönetimlerin, ülkelerini ada­letle yönetmelerini sağla.
 
Mujde.org