Yeremya'nın Sıkıntısı ve Tartışmaları

 

 

 

 

Ekim

Yeremya 11:18 - 12:6

 

Yeremya’nın Sıkıntısı ve Tartışmaları

 

Yeremya’nın duasının çok özel bir içeriği vardır. Kendisini öldürmeye çalışan­ları Rab’bin adaletine bırakır. Ama bu arada, kötülerin başarılı olmalarının nede­nini de sorar.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21-23. ayetler: Tanrı Yeremya’ya tasarısını yeniden açıklayarak, onu öldür­meye çalışan Anatot halkını cezalandırılacağını bildirir. Rab’bin sözünün hiç­bir zaman boşa çıkmayacağını bildiğimiz için, bizler de sürekli Müjde’yi duyur­malıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18-21. ayetler: Yeremya insanlar tarafından hoş görülmüyordu. Memleketin­deki insanlar bile onu yok etmek için düzen kurmuşlardı. Gerçi bütün insanlar ge­nellikle gerçeği sevmezler; ama onlara beğendirmek için Rab’bin sözünü yumu­şatmaya çalışmamalıyız. Rab’bin sözü ilan edilirken karşı çıkanlar ola­cağı bilinmelidir. Yeremya’nın duası öç için edilen bir duaya değil, daha çok sa-vunmaya benzemektedir. O, gerçeğin ve adaletin yayılmasını arzu eden bir yüreğe sahipti. Bana kötülük edenler için nasıl dua ediyorum?

12:1-3. ayetler: Yeremya kötülerin işlerinin iyi gittiğini, yüreği iyi olanların ise mahvolduğunu görmüştü. Bu tür durumlara karşı çıkmadığı, hatta izin ve­rir gibi göründüğü için Rab’be sitem ederek, adil yargısının gecikmesiyle çek­tiği acıyı anlatır. Ama her şeye rağmen Rab’bin doğruluğundan emindi. Yeremya’ya Rab’bin bildirdiği günden, Yeruşalim’i düşmanlar istila edene dek tam kırk yıl geçer. şüphelerim olduğunda veya başarısızlığa uğradığımda Rab’bin adaletini ve sadakatini hatırlamalıyım.

12:4. ayet: Kıtlık, halkın yaptıkları kötülüklerle kendilerinin çağırdığı bir felaket­tir. Ama halk kıtlığın Rab’bin yargısı olduğunu reddediyordu. Rab’bi terk ettiğimizde hayatımızda her şey karmakarışık olur.

12:5, 6. ayetler: Yeremya karşılaştıklarından daha zor durumlara dayanmak zorundaydı. Çünkü bu da onun görevleri arasındaydı. Rab’be sadık kalmak iste­yen herkes, yalnız Rab’bin sadakatine güvenmelidir. Rab’bin çağrısını bırak­mak isteyecek kadar büyük zorluklarla karşılaştım mı? Bu zorluğun bile görevimin bir parçası olduğunu bilmeliyim. 

Dua: Rabbim, adaletine ve sadakatine iman ederek sabretmek istiyorum.

 
Mujde.org