Gerçek Tanrı RAB'dir

 

 

 

Ekim

Yeremya 10:1-16

 

Gerçek Tanrı RAB’dir

 

Bugünkü metinde, yabancı ilahların Tanrı’dan daha güçlü olduğuna inanma­nın ne kadar aptalca olduğu anlatılmaktadır.

 

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3-6. ayetler: ınsan eliyle yapılan putları Tanrı yerine koyarak tapınmak ap­talca bir davranıştır. Putlar cansız nesnelerdir ve hiç kimseye yararları dokunmaz. Yüce güce sahip olan, yalnızca Tanrımız’dır.

11, 15. ayetler: Yabancı ilahlar ve onlarla ilgili efsaneler ne kadar ilginç ve çekici olursa olsun, gerçek dışı ve güçsüz oldukları açıkça görülecektir.

12, 13. ayetler: Evreni yaratan Tanrı konuştuğu zaman bütün dünya titrer. O’ndan herkesin korkması gerekir. Aslında Tanrı’nın kutsallığından do­layı O’ndan korkmamız, yabancı ilahlardan dehşetle korkmaktan çok farklı­dır.

16. ayet: Rab Yakup’un Payı, ısrail oymağı da O’nun mirasıdır. Yani birbirle­rine ait olduklarından, sevgi ve koruma içeren bir ilişkileri vardır. Bu, aynı zamanda Rab’bin değişmez tasarısıdır. Bu nedenle insanların her­hangi bir puta umut bağlaması aptalca bir davranıştır. Çünkü putlara inan­mak yalnızca başarısızlığa ve mahvolmaya yol açar. Bu konuda derin düşünmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 5. ayetler: Putlardan korkmak boşunadır. ‘Ulusların yolu’, ‘ulusların tö­resi’ olarak geçen deyimler putperest dinler için kullanılmıştır. Onlar, usta eliyle yapılmış cansız putlardan ve gökyüzündeki doğa olaylarından korkarlardı, çünkü putların insanlara iyilik edebileceği veya zarar verebile­ceği inancına sahiptiler. Topluluğumuz içindeki insanlar, geçmiş­teki inançlarından kalma birçok batıl inanca sahip olabilir (Nazar bon­cuğu, at nalı, tahtaya vurmak gibi). Ama bu gibi şeylerle ilgilenmek, Tanrı’ya karşı isyan ve imanını inkâr etmek demektir. 

Dua: Rabbim, batıl inançlardan uzak durmak istiyorum. Bana yardım et!

 
Mujde.org