ığrenç Günahlar

 

 

Ekim

Yeremya 7:29 - 8:3

 

ığrenç Günahlar

 

Ben-Hinnom Vadisi’nde insanları ateşe kurban eden halka, Rab’bin korkunç yar­gısı ilan edilir. ‘Saç kesmek’ aşırı üzüntü ifadesidir (29).

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Rab, ısrail halkının günahları sonucu, akıllarından bile geçire-me­yecekleri korkunç yargısını ilan eder. Ben-Hinnom Vadisi’ndeki in­san kur-ban etme olayı, yabancı ilahlara tapınmanın en kötü, en iğrenç örneği­dir. Bu nedenle, işledikleri bu günah için Rab öfkesinin acı bir şekilde halka iletilme-sini istemiştir. Günah her zaman hayatımızın dengesini bozar ve so­nunda da ruhsal ölüme götürür. Ancak bazen bedensel ölümle de sonuçlanabi­lir (Aids, bunalım sonucu intihar, vb.).

7:30-8:3. ayetler: Rab, Yahuda halkının öldürdüğü suçsuz insanlardan çok da-ha fazla kişinin ölmesine izin verecektir. Cesedin gömülmemesi o dönem­lerde yaşayanlar için büyük bir lanet sayılırdı. Savaştan dolayı durum zaten kor­kunç-ken, önceden gömülü olanların da topraktan çıkarılması çok daha bü­yük rezalet olacaktı. Bu konuda kral-köle ayrımı yoktu ve tapındıkları hiçbir şey –güneş, ay ya da yıldızlar– onlara yardımcı olmayacaktı. Tanrı’nın sevgi­sini bilerek red-deden ve hiç tövbe etmek istemeyen halk, bu şiddetli yargıyı ken­dileri çağır-mıştı. Günahın ayartmasını hissettiğimde, bunun bedelinin ne kadar ağır ve kor-kunç olduğunu hatırlayıp günah işlemekten kaçınmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

30, 31. ayetler: Rab’bin tapınağına putlar yerleştirilmişti. Kral Manaşşe’nin Asur ilahı için yaptırdığı sunak, Kral Yoşiya’nın reformları sırasında yıktırıl­mıştı. Ama daha sonraları Kral Yehoyakim döneminde buna benzer putlar ye-ni­den tapınağa konulmuş olmalı. O sıralarda tapındıkları put için çocukları ateş-te kurban etme törenleri Ben-Hinnom Vadisi’nde düzenlenmekteydi. Bu tür faaliyetlerin ısrail’de yasaklanmasına rağmen bu kadar yaygın olması, hal­kın ahlâksal yönden büyük bir çöküntüye uğramış olduğunu göstermektedir. ıman yaşantısı insansal isteklere ve gereksinimlere göre düzenlenirse, ahlâk­sal yön-den eksiklikleri olan bir din kavramıyla karşılaşırız. ınancımı önemseme­den falcıya gidiyor muyum? Gazetelerdeki falları takip ediyor mu­yum?

Dua: Rabbim, imanımın odağında hep sen ol.

 
Mujde.org