Bu Halk ıçin Yalvarma

 

 

Ekim

Yeremya 7:12-20

 

Bu Halk ıçin Yalvarma

 

Rab şilo’yu örnek göstererek, Peygamber Yeremya’ya halk için yalvarmama­sını buyurmakla, onlara duyduğu öfkeyi  açığa vurmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

16. ayet: Rab Yeremya’ya halk için yalvarmamasını buyurur. Bu çok kor­kunç bir yargıdır. Bir peygamberin yapması gereken işin özüne bile izin ve­-rilmediğine dikkat edin. Tanrı’nın bu davranışı, halkına olan sabrının ar­tık tamamen tükendiğini gösterir. Rab’bin çağrısına hemen kulak vere­rek O’na dönmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-15. ayetler: Yeruşalim’deki tapınak yapılmadan önce, şilo’da Bu­luşma Çadırı vardı. Bu nedenle şilo, o dönemlerde yaşam merkezi sayılı­yordu. Ama şimdi bu yerin bir anlamı yoktu, çünkü halkın suçlarından ve günahlarından dolayı Buluşma Çadırı yok olmuştu. Mademki şilo çök­müştü, Yeruşalim’de de güvenlikte olunamazdı. Rab’bin uyarısını dinleme­yenler, perişan bir şekilde dışarı atılacaklardır. şilo konusundaki öğretişten öğüt almalıyız.

14, 15. ayetler: ısrail halkı tapınmayla ilgili yanlış güvencelere sahipti. Dü­şüncelerinin Kenanlılar’dan pek farkı yoktu. Tapınakta bulundukları sü­rece kendilerine bir şey olmayacağına inanıyorlardı. Ama Tanrı’yla ilişki kesilmişse, tapınakta yapılan hizmetin bir anlamı kalmaz. Bu durum kilisede de aynıdır. Birinin kilise üyesi olması, özel olarak korunduğu anla­mına gelmez. Tanrı’yı sadakatle izlemezsek kilise binası, yönetim sis­temi, görevler veya törenler hiçbir işe yaramaz. Hangi konuda gururuma yeniliyorum?

17, 18. ayetler: Bu ayet, ısrail’in başka ilahlara tapma alışkanlığını açıkça göstermektedir. Pide ve dökmelik sunu, Babilliler’in tanrıçası olan Gök Krali­çesi ıştar içindi ve bu yüzden bütün aile iş başındaydı. Bu örnekle, ıs­rail’in ruhsal çürümüşlüğü açıkça görülmektedir. Anne babalar Rab’bin gö-zünde doğru olanı yapmazlarsa, çocuklarını da yıkıma sürüklerler.

Dua: Rabbim, şekilsel bir dindarlıkla sınırlı kalmamam için bana yardım et!

 
Mujde.org