Tapınağın Kapısında Durarak

 

 

Ekim

Yeremya 7:1-11

 

Tapınağın Kapısında Durarak

 

Rab, halkı tapınakla ilgili yanlış yorumlarından dolayı Yeremya aracılığıyla ciddi bir şe­kilde azarlar. Yaptıkları yanlışlık, Rab’le aralarındaki ilişkiyi gösterişe dönüştüre­rek, bu ilişkiyi putperestlikle karıştırmaktı.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3. ayet: Halk, yaşantısını ve uygulamalarını düzeltmeliydi. Çünkü ancak bu şe­kilde tapınakta kalabilirlerdi. Tanrı yürekten olmayan tapınmayı kabul etmez. Yaşan­tım tamamen değişti mi? Yoksa toplantılara katılmakla iman yaşamımın tamam­landığını mı düşünüyorum? Yaşamımda gözle görülür değişiklikler olma­dan, yalnızca tapınmalara katılarak mı Rab’bi hoşnut edeceğimi düşünüyorum? Bu düşüncemi hemen düzeltmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Tapınak Yahudiler’in yaşam merkezidir. Yeremya yine tapınağın avlu­suna açılan kapıda durarak, Tanrı’nın sözüne kulak vermeleri için bağırmak zo­runda kalmıştı. Yeremya’nın yaptığı bu hareket, tapınağa gittikleri halde Rab’bin sözünü dinlemeyen halka Rab’bin son uyarısıydı. Toplantılara katıldığım halde, gün-lük yaşamımda hep kendi isteğime göre kararlar verip Rab’bin sözün­den ve O’nunla olması gereken ilişkiden uzak kalmıyor muyum?

4, 8. ayetler: Gerçek dindarlık, yasaya göre yapılan gösterişli eylemlerle değil, gün­lük hayattaki uygulamalarla belli olur. Rab’bin önünde doğru olmanın temeli, Tanrı’nın vaadinden gelen yasanın özüne uymaktır. Ne yazık ki, o dönemlerde yaşa­yan  halk, işe yaramayan, aldatıcı sözlere güveniyordu.

5, 6. ayetler: Günlük yaşantımda dürüst davranıp yabancıya, öksüze ve dula yar­dım edip Rab’bin sözüne sadık kalıyor muyum?

9-11. ayetler: Bu ayetlerde yer alan buyruklardan bazıları On Buyruk’tan birkaçı­dır. Ayetlerde, Yahuda’nın On Buyruk’a itaat etmemekle Rab’be ve topluluğuna karşı işlediği suç ve günahlardan söz edilir. Yahudiler’in yaşam tarzına baktığı­mızda, sahiplendikleri kurtuluşun hiçbir dayanağı olmadığını görüyoruz. Hatta onla­rın tapınağa giderek Rab’bin önünde duruyormuş gibi davranmaları bile Rab’be hakaret sayılırdı. Güvencem olarak gördüğüm kurtuluşum konusunda aldanmamak için dikkatli olmalıyım.

 Dua: Rabbim, yaşamımla tapınmalarımın uyum içinde olması için bana yardım et!

 
Mujde.org