Çaresizlik...

Ester 3:7 -15

7 Bu işe en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahaşveroş'un krallığının on ikinci yılında, birinci ay olan Nisan ayında Haman'ın önünde pur, yani kur'a çekildi. Kur'a, on ikinci ay olan Adar ayına düştü.

8 Haman Kral Ahaşveroş'a şöyle dedi: "Krallığının bütün illerinde, öbür halkların arasına dağılmış, onlardan ayrı yaşayan bir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı; kendileri de kralın yasalarına uymazlar. Onları kendi hallerine bırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez.

9 Kral uygun görüyorsa, yok edilmeleri için yazılı bir buyruk verilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına on bin talant gümüş vereceğim."

10 Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıp Agaglı Hammedata'nın oğlu Yahudi düşmanı Haman'a verdi.

11 Ona, "Para sende kalsın; o halka da ne istersen yap" dedi.

12 Birinci ayın on üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı ve Haman'ın buyruğu her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazılarak satraplara, il valilerine ve bütün halk önderlerine gönderildi. Buyruk Kral Ahaşveroş'un adını ve yüzüğünün mührünü taşıyordu.

13 Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplar gönderildi. Bu mektuplar, on ikinci ay olan Adar ayının on üçüncü günü, genç, ihtiyar, kadın, çocuk, bütün Yahudiler'in bir günde öldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin de yağmalanmasını buyuruyordu.

14 Bu fermanın metni her ilde yasa olarak duyurulacak ve bütün halklara bildirilecekti. Öyle ki, herkes belirlenen gün için hazır olsun.

15 Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman Sus Kalesi'nde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ile Haman oturmuş içki içiyorlardı.

Çaresizlik...

Tanrı'nın, halkını Mısır'dan kurtarışının kutlandığı Fısıh Bayramı'ndan bir gün önce, Nisan ayının 13'ünde Yahudi halkına karşı büyük bir katliam planlandı. Kral'm, Haman'ın rüşvetini reddeden sözleri, gerçekte kabul ettiği anlamına gelen, Asya ülkelerinin bir ifade şeklidir ( 4:7 , 7:4 ).

Tanrı'n ın ayetlerdeki kimliği:

7. ayet: Tanrı Haman'ın batıl inancını kullandı. Haman Tanrı'nın halkını yok etmek için şanslı bir gün belirlemek amacıyla kura çekti. Ama Tanrı, halkının katledileceği bu günün en uzak gün olmasını sağlayarak, halkına başa çıkabilmesi için zaman kazandırdı. şimdi nasıl bir sıkıntı içindeyim? Tanrı'nın sı kıntımı sona erdirmesini sabırla beklemeliyim!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8,9. ayetler: Haman, Yahudi halk ını yok etmek istemesinin asıl nedenini gizleyip (5 ve 6. ayetler), rüşvet vererek, kurnazlıkla kraldan izin almaya çalıştı. Gerçeği saptırarak başkalarına zarar verdim mi? Rüşvet verip başkalarının haklarını ele geçirmeye çalıştım mı?

8. ayet: Halkın Rab'bin sözünü dinlemesi, sıkıntı çekmelerinin nedeni olacaktı. 'Dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor'diyen İsa'nın sözünü hatırlayalım (Yu.l5:19). ımanlı her zaman, her durumda sıkıntıya göğüs germelidir.

10,11. ayetler: Ahaşveroş daha önce bir kadının haksızlığa uğramasına izin vermişti ( 1:21 , 22). Bir yandan kendi hizmetlilerinden rüşvet alarak doğruyu ayırt etme gücünü tamamen kaybetmiş, diğer yandan bütün bir ulusun haksızlığa uğramasına izin vermişti. Topluluğumuzun, yöneticilerimizin ve kilise önderimizin Tanrı'nın sözünü düşünmeleri ve dürüstlükten ödün vermemeleri için dua etmeliyiz,

12-14. ayetler: Tanrı'nın halkını yok etmek için yazılan ferman açıklanmıştı. Bu ferman hem sürgün sırasında Pers imparatorluğu topraklarına yerleşmiş olan Yahudiler'i, hem de sürgünden sonra ülkelerine dönmüş olan bütün Yahudiler'i, yani Tanrı'nın bütün halkını kapsamaktaydı. şeytan'ın beni ve topluluğumu yok etmek için hangi yolları kullanabileceğini iyice düşünüp, bunlan Kutsal Kitap'tan araştırmalıyım!

Dua: Rabbim, kiliseyi ve imanlıları şeytan'ın her türlü etkisinden koru.

 
Mujde.org