Yenilebilecek şeylerin Belirlenmesi

Levililer 11:1-23

Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

(Yasa 14:3-21)

1 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi:

2 "ısrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz:

3 Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü.

4 Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

5 Kaya porsuğu geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

6 Tavşan geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.

7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.

8 Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir.

9 "Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz.

10 Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar - suda küme halinde yaşayanlar ve ötekiler - sizin için iğrenç sayılır.

11 Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz.

12 Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak.

13 "Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, şunları iğrenç sayacaksınız: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba,

14 çaylak, doğan türleri,

15 bütün karga türleri,

16 baykuş, puhu, martı, atmaca türleri,

17 kukumav, karabatak, büyük baykuş,

18 beyaz baykuş, çöl baykuşu, akbaba,

19 leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa.

20 "Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir.

21 Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz.

22 şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcırböceği, ağustosböceği.

23 Öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır.

Yenilebilecek şeylerin Belirlenmesi

11-15. bölümlerde temiz ve kirli olanı ayırarak kirliden uzaklaşma buyruğunun verildiği görülmektedir. Bu kurallar, çeşitli ilahlara ve putlara tapınan ülkelerin insanlarından ısrail'i ayırarak kutsal kılmak, onların Tanrı halkı olarak kimliklerini açıkça göstermek için verilmişti.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Temizliğin ve kirliliğin simgesel anlamları vardır. Kirlilik; kaos, zina, sahtekârlık v.b. simgesidir. Temizlik ise; düzen, birlik v.b. simgeler, yani Tanrı'nın kutsallığını ortaya çıkarmakta etkendir. ısrail halkı bu temizlik kurallarını yerine getirerek Tanrı'nın kutsallığını ve O'nun kutsal halkı olarak kendi kimliklerini öğrenirler. Yeni Antlaşma döneminde ise Yeruşalim'de yapılan bir toplantıda, Tanrı halkının bundan böyle bu kurala uymak zorunda olmadığını açıklanmaktadır. Petrus'a, ‘Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme' dedi (Elç.10:9-16). Eski Antlaşma döneminde ısrail'i yabancılardan ayırt eden bu kural artık geçerli değildir. (Efesliler 2:11-21) İsa Mesih, ‘Bizi kirleten yemek değil, yüreğimizdir' diye yorumlamıştır (Markos 7:14-23). Bugün yüreklerimizi ve alışkanlıklarımızı gözden geçirelim. Tanrı'nın kutsallığını yansıtıyor muyuz? Topluluğumuz kutsallığa doğru arzuyla ilerliyor mu?

4, 7, 11-13. ayetler: Tanrı'nın gözünde her şey iyi yaratıldığı halde, Tanrı özel standardına göre yenilebilecek ve yenilemeyecek şeyleri ayırdı. Bu ayrımı yaparken uygun gördüğü standardın neye dayandığını kesin olarak bilemeyiz. Kirli olarak belirlediklerinin, putlara sunulan kurban olmaları buna neden olabilir. Bu kurallar kaldırılmıştır. Önemli olan ayırt etme değil, itaat etmedir. Kaldırılan bu dışsal kurallar yararlı olabilir, ancak uygulayan insanı kirletecek şeyleri dikkatle ayırt etme sorumluluğu bizim üzerimizdedir. ınternet, borsa, yatırım, çocuk eğitimi gibi dünyasal hırslara kapılmamaya özen göstermeliyiz. Toplulukta bu özgürlüğü anlamlı bir sevgiyle kontrol etmezsek, diğer kardeşlerin imandan düşmelerine neden olabiliriz (Rom.14:15).

Dua: Rab, hayatımın her alanında sana ait olduğumu göstermek istiyorum.

 
Mujde.org