Diğer ımanlılara Örnek Olan Selanik Kilisesi

1.Selanikliler 1:1-10

1 Pavlus, Silvanus ve Timoteyus'tan, Baba Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam! Size lütuf ve esenlik olsun.

Örnek iman

2>3 Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. ımanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız ümitten gelen dayanıklılığınızı Babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz.

4 Tanrı'nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz.

5 Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı. Nitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.

6 Siz de büyük sıkıntılara rağmen, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab'bi örnek aldınız.

7 Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz.

8 Rab'bin sözü sizin aranızdan yayıldı. Tanrı'ya olan imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya'ya değil, her yere ulaşmıştır. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı.

9>10 Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, O'nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

Diğer ımanlılara Örnek Olan Selanik Kilisesi

Putlardan Tanrı’ya dönüp, Rab’bi ve elçileri örnek alarak, imanla, sevgiyle ve umutla yaşamlarını sürdüren ve diğer imanlılara örnek olan Selanik’teki kiliseyi Pavlus dualarında andığını açıklar ve Tanrı’ya şükrederek mektubuna başlar.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Lütuf ve esenliği yalnızca Tanrı ve Rab İsa Mesih’te kaldığımızda yaşayabiliriz. Sürdürmemiz gereken yaşam, her şeyin iyi gittiği ve sıkıntıların olmadığı bir yaşam olmamalıdır. Hangi durumda olursak olalım, değişken olmayan Tanrı’nın lütfunu anlayıp, esenliği kaybetmeyeceğimiz bir yaşam sürdürmeliyiz.

4. ayet: Rab kendi halkını seçer ve sever. O sevgi sayesinde Selanik kilisesindeki imanlılar, putlardan Tanrı’ya dönüp, O’na kulluk ettiler; Rab’bi ve elçileri örnek alarak, sevgiye dayalı yaşamın örneğini sergilediler.

9, 10. ayetler: O, yaşayan, gerçek Tanrı’dır. Oğlu İsa’yı ölümden dirilten ve Kendi Oğlu’nu tekrar göndererek, bizi gelecek gazaptan kurtaracak olandır. Bu­gün kime kulluk ediyorum? Tanrı’nın Oğlu İsa’nın tekrar gelişini bekliyor mu­yum? Rab bu-gün hangi puttan dönmemi istiyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2, 3. ayetler: Selanik kilisesindeki imanlılar, Tanrı’nın her zaman anılması ve O’na teşekkür edilmesi gerektiğini insanlara anımsatan ve imanlılarda dua etme isteği uyandıran kardeşlerdi. Onlar iman, sevgi ve umut dolu bir yaşam sürdürüyorlardı. “Etkinlik”, “emek” ve “dayanıklılık” ifadeleri, onların yüreklerindeki tavrın sözle değil, eylemle açıklanmış olduğunu göstermektedir. Diğer insanlar dualarında benden dolayı Tanrı’ya şükrediyorlar mı?

5, 6. ayetler: Pavlus Müjde’yi yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh’la ve büyük güvenle yaydı. Sıkıntılar içinde bile Pavlus’un Müjde’yi nasıl duyurduğu yaşamında açıkça görülmektedir. Selanik’teki imanlı kardeşler de Rab’bi ve elçileri örnek alıp sıkıntı çekeceklerini bilerek Müjde’yi sevinçle kabul etmişlerdi.

7-10. ayetler: Yeniden doğuşla değişen yaşamlarını imanla sürdüren Selanik kilisesinin güçlü imanları her yere yayıldı. “Dönmek”, “kulluk etmek” ve “beklemek” kelimeleriyle özetlenebilen yaşamları bizlere örnek olmalıdır. Ben ve topluluğum, diğer kardeşler arasında nasıl anlatılıyoruz?

Dua: Rabbim, .......... hayatımdaki puttan dönüp, yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek istiyorum.

 
Mujde.org