Hain Saul

1.Samuel 22:6-23

Saul Nov Kâhinlerini Öldürüyor

6 Bu sırada Saul Davut'la yanındakilerin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızrağıyla Giva'da bir tepedeki ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu.

7 Saul onlara şöyle dedi: "Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin! Yişay'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek? Her birinizi binbaşı, yüzbaşı mı yapacak?

8 Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum Yişay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. ıçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bugün olduğu gibi, bana pusu kurması için oğlumun kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı."

9 Bunun üzerine Saul'un askerlerinin yanında duran Edomlu Doeg, "Yişay oğlu Davut'un Nov Kenti'ne Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm" dedi,

10 "Ahimelek Davut için RAB'be danıştı. Ona hem yiyecek sağladı, hem de Filistli Golyat'ın kılıcını verdi."

11 Kral Saul, Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nov'da yaşayan bütün kâhinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi.

12 Saul, Ahimelek'e, "Ey Ahituv oğlu, beni dinle!" dedi. Ahimelek, "Buyur, efendim" diye yanıtladı.

13 Saul, "Neden sen ve Yişay oğlu bana karşı düzen kurdunuz?" dedi, "Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu."

14 Ahimelek, "Bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı?" diye karşılık verdi, "Davut senin damadın, muhafız alayı komutanın ve ailende saygın biridir.

15 Ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır! Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor."

16 Ama Saul, "Ey Ahimelek, sen de bütün ailen de kesinlikle öleceksiniz" dedi.

17 Sonra yanında duran nöbetçi askerlere, "Gidin ve Davut'u destekleyen RAB'bin kâhinlerini öldürün!" dedi, "Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler." Ne var ki, kralın görevlileri el kaldırıp RAB'bin kâhinlerini öldürmek istemediler.

18 Bunun üzerine kral, Doeg'e, "Sen git, kâhinleri öldür" diye buyurdu. Edomlu Doeg de gidip kâhinleri öldürdü. O gün Doeg keten efod giymiş seksen beş kişi öldürdü.

19 Erkek, kadın, çoluk çocuk demeden kâhinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü.

20 Yalnız Ahituv oğlu Kâhin Ahimelek'in oğullarından Evyatar adında biri kurtulup Davut'a kaçtı.

21 Evyatar Saul'un RAB'bin kâhinlerini öldürttüğünü Davut'a söyledi.

22 Davut Evyatar'a, "O gün orada bulunan Edomlu Doeg'in bunu kesinlikle Saul'a bildireceğini anlamıştım zaten" dedi, "Babanın bütün aile bireylerinin ölümüne ben neden oldum.

23 Yanımda kal ve korkma! Seni öldürmek isteyen beni de öldürmek istiyor. Yanımda güvenlikte olursun."

Hain Saul

Davut, yanına kaçanlar için sığınak olmuş ve Yahuda'yı koruma görevini üstlenmiştir. Ama Saul artık ısrail'in Kralı olarak değil, ısrail'in haini olarak karşımıza çıkar. Saul Tanrı'nın yasasını hiçe sayarak, kişisel duygularıyla ıs­ rail'i yönetmeye başlamıştı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Bir insanın ölümü adil görünmüyorsa, hayal kırıklığına neden olur. Bu olay, ‘Kötülerin değil de neden doğruların ölmesi gerektiği' sorularına yol açmaktadır. Gerçek uğruna ölmek berekettir, ama kötülerin yaşamı onlar için bir cezadır.

7. ayet: Saul kendisine sadık kalan hizmetkârlarına Davut'u yakalamaları için Benyamin oymağından ve hediyelerden söz ederek, onları sadakat göstermeleri için zorlamaktadır. Saul, kişisel isteklerine erişmek için oymakların arasında huzursuzluk yaratmaya çalışan kötü biriydi.

8. ayet: Saul çevresindekilere, hatta kendi oğluna bile güvenmeyen inançsız biri olmuştu. Onun bu tavrı, ısrarla kendi isteğini yapmak için Tanrı'nın Egemenliği'ni reddedişinden kaynaklanıyordu.

9, 10, 18, 19. ayetler: Doek, Davut'un kaçmasına yardımcı olduğu için Ahimelek'i suçlamıştı. Tanrı'nın istediğine öncelik vermiyordu. Doek, kralı hoşnut etmeye ve bu olaydan kendisine çıkar sağlamaya çalışan bir fırsatçıydı.

17. ayet: Kralın buyruğuna rağmen askerler Tanrı'nın kâhinlerini öldürmekten kaçındılar. Onlar görünen krala değil, görünmeyen Kral'a itaat ediyorlardı. Kralın bile buyruğunu reddetmemiz gereken bir zaman vardır. ınsanlara mı aidim, yoksa Tanrı'ya mı?

21-23. ayetler: Davut Ahimelek'in ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. Yardım isteyen komşuma nasıl davranıyorum?

Dua: Ya Rab, adil olmayan durumlarda senin egemenliğin ortaya çıksın.

 
Mujde.org