Yalnız RABden Korkun

1.Samuel 12:19-13:7

19 Bunun üzerine Samuel'e, "Yok olmayalım diye, biz kulların için Tanrın RAB'be yakar" dediler, "Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik."

20 Samuel, halka, "Korkmayın" dedi, "Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RAB'bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RAB'be kulluk edin.

21 Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir.

22 RAB görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı.

23 Bana gelince: Sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.

24 Yalnız RAB'den korkun, O'na bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. O'nun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün!

25 Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz, hem siz yok olacaksınız, hem de kralınız."

Samuel Saul'u Paylıyor

1 Otuz yaşında kral olan Saul, ısrail'de iki yıl krallık yaptıktan sonra

2 halktan üç bin kişi seçti. Bunlardan iki binini Mikmas ve Beyt-El'in dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymağına ait Giva Kenti'nde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi.

3 Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul, bütün ülkede boru çaldırarak, "ıbraniler bu haberi duysun" dedi.

4 Böylece ısrailliler'in hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistliler'in ısrailliler'den iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı.

5 Filistliler ısrailliler'le savaşmak üzere toplandılar. Otuz bin savaş arabası, altı bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beyt-Aven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular.

6 Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören ısrailliler, mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler.

7 Bazı ıbraniler de şeria Irmağı'ndan Gad ve Gilat bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu.

Yalnız RAB’den Korkun

ısrail halkı kral istemekle yaptıkları hatayı itiraf ettiğinde Samuel, yalnız Tanrı’dan korkarlarsa yaşayacaklarını, kötülük yaparlarsa kralla birlikte yok olacaklarını söyler. 13-15. bölümlerde Saul’a krallığı yok edecek nedenler gösterilir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

20-22. ayetler: Halkı kötülüğü bırakarak tüm yürekleriyle Kendisine kulluk ettiklerinde, Tanrı bu davranışlarından hoşnut kalarak onları terk etmez. Tanrı’ya kulluk etmediğimde beni koruyacağından az da olsa şüpheye düştüğüm olmadı mı?

25. ayet: Tanrı, halkı kötülük yapmayı sürdürürse onları yargılayacaktır. Kral ve halk vaade sadık kaldıklarında, ısrail krallığını sürdürecektir. Onların özel durumu diğer uluslar gibi askeri güce değil, Tanrı’ya karşı davranışlarına bağlıdır. Davranışlarımızı değerlendiren (2:3) Tanrı’yla yürüyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19. ayet: Samuel, yaptıkları hataları yüzlerine vurunca halk da günahlarını kabul ederek, Samuel’den kendileri için aracılık yapmasını isterler. Son zamanlarda Tanrı sözüyle veya olaylar ya da insanlar aracılığıyla gösterilen bir hatam var mı? Buna nasıl tepki gösterdim?

23. ayet: Samuel halkı için durmadan dua edeceğini, onlara iyi ve doğru yolu öğreteceğini söyler. Ben de kendimi topluluğu için söz ve duaya adayan bir önder miyim? Aileme nasıl davranıyorum? ışlerimizin yoğunluğundan dolayı dua ve Rab’bin sözünü paylaşmaya tam adanmak zor geliyor mu?

13:1-7. ayetler: Filistliler’in saldırısı karşısında Saul halkı tekrar toplar. Ancak Ammonlular’a karşı yapılan savaşta olduğu gibi, Tanrı’nın bu sa­vaşa katıldığından hiç söz edilmemektedir.

Dua: Tanrım, vaadine inanarak tövbe edip, isteğine göre yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org