Krallığı Yeniden Onaylayalım

1.Samuel 11:1-15

Saul Ammonlular'ı Bozguna Uğratıyor

1 Ammon Kralı Nahaş Yaveş-Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaş'a, "Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz" dediler.

2 Ama Ammonlu Nahaş, "Ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım" diye karşılık verdi, "Bütün ısrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım."

3 Yaveş Kenti'nin ileri gelenleri ona, "ısrail'in her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize yedi günlük bir süre tanı" dediler, "Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz."

4 Ulaklar Saul'un yaşadığı Giva Kenti'ne gelip olanları halka bildirince, herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

5 Tam o sırada Saul, öküzlerinin ardında, tarladan dönüyordu. "Halka ne oldu? Neden böyle ağlıyorlar?" diye sordu. Yaveşliler'in söylediklerini ona anlattılar.

6 Saul bu sözleri duyunca, Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi.

7 Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla ısrail'in her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi: "Saul ile Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır." Halk RAB korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı.

8 Saul onları Bezek'te topladı. ısrail halkı üç yüz bin, Yahudalılar ise otuz bin kişiydi.

9 Oraya gelen Yaveşli ulaklara şöyle dediler: "Yaveş-Gilat halkına, 'Yarın öğleye doğru kurtarılacaksınız' deyin." Ulaklar gidip bu haberi iletince Yaveşliler sevindi.

10 Ammonlular'a, "Yarın size teslim olacağız" dediler, "Bize ne dilerseniz yapın."

11 Ertesi gün Saul adamlarını üç bölüğe ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonlular'ın ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı; iki kişi bile bir arada kalmadı.

12 Bundan sonra halk, Samuel'e, "'Saul mu bize krallık yapacak?' diyenler kimdi? Getirin onları, öldürelim" dedi.

13 Ama Saul, "Bugün hiç kimse öldürülmeyecek" diye yanıtladı, "Çünkü RAB bugün ısrail halkına kurtuluş verdi".

14 Samuel, halka, "Haydi, Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım" dedi.

15 Böylece bütün halk Gilgal'a gidip RAB'bin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada, RAB'bin önünde esenlik sunuları sundular; Saul da, bütün ısrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar.

Krallığı Yeniden Onaylayalım

Sıradan bir çiftçi olarak işine geri dönen ve bir kral gibi davranmayan Saul, ısrail'in Ammon'da küçük düşürüldüğü haberini duyunca, Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine iner. Bunun üzerine askeri bir güç oluşturarak ısrail'i kurtarır. Gilgal'da krallığı yeniden onaylandıktan sonra, Saul'u önceden onaylanmayanlar da onu kral olarak kabul ederler.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

6. ayet: Saul kral olarak onaylandığı halde, henüz politik gücünü gösterecek bir fırsat çıkmamıştır; çok çekingen olan Saul, Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla cesaretli bir öndere dönüşür. Bunun nedeni kişisel öfkesi değil, Tanrı'ya yapılan hakaret karşısında gösterdiği kutsal bir öfkeydi. Dünyanın önünde asla çekingen ya da korkak olmayalım. Bizi görevlendiren, bunu yapacak gücü de sağlayacaktır.

7. ayet: Saul ısrail halkını savaşa çağırır. Bunun Tanrı'nın savaşı olması nedeniyle buyruğuna karşı geleni, Tanrı'ya karşı gelmiş sayarak cezalandıracağını ilan eder. Tanrı Saul'un sözüne yetkili kılar ve halkın yüreği Rab korkusuyla sarsılır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Yaveşliler Ammonlular'la savaşmamak için onlara bazı tavizler verirler. Ancak Ammonlular kabul edilmesi çok güç olan iğrenç bir istekte daha bulunurlar. Dünyasal tehditlerinden korkarak taviz verenler daha büyük bir tuzağa dü-şeceklerdir.

4, 5. ayetler: Tanrı'dan yardım istemeden ağlayıp yas tutmaları halkın zayıflığını göstermektedir. Bu, Saul'un tepkisine tamamen zıt bir davranıştır. Ben hangi taraftayım?

9. ayet: Saul kardeşlerinin sıkıntılarını ve zor durumlarını hafife almadan elinden geldiğince yardım eder. Ulusun önderi olarak, kardeşlerinin sıkıntısına topluluğun sıkıntısı gözüyle bakmaktadır. Bugün benim yardımıma ihtiyacı olan bir kardeşim var mı?

12, 15. ayetler: Savaşta galip gelen Saul, ısrail'in Kenan ülkesindeki ilk tapınağı olan ‘Gilgal'de' (Yşu.5:9-10) Rab'bin önünde esenlik kurbanları keserek, Tanrı'nın yalnızca ısrail'in gerçek Kralı ve Tanrısı olduğunu yeniler. Daha sonra ise kral ilan edilir. Tanrı'nın Egemenliği için mi, yoksa sadece O'nu Kral olarak göstermek için mi emek veriyorum?

Dua: Tanrı'nın çağrısına itaat ederek günaha karşı cesaretle savaşacağım.

 
Mujde.org