Mispa ve Even-Ezer

1.Samuel 7:3-17

3 Samuel ısrail halkına şöyle dedi: "Eğer bütün yüreğinizle RAB'be dönmeye niyetliyseniz, yabancı ilahları ve Tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi RAB'be adayıp yalnız O'na kulluk edin. RAB de sizi Filistliler'in elinden kurtaracaktır."

4 Bunun üzerine ısrailliler Baal'ın ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca RAB'be kulluk etmeye başladılar.

5 O zaman Samuel, "Bütün ısrail halkını Mispa'da toplayın, ben de sizin için RAB'be yakaracağım" dedi.

6 Mispa'da toplanan ısrailliler kuyudan su çekip RAB'bin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve, "RAB'be karşı günah işledik" dediler. Samuel Mispa'da ısrail halkına önderlik etti.

7 Filistliler ısrail halkının Mispa'da toplandığını duydular. Filist beyleri ısrailliler'e karşı savaşmaya çıktılar. ısrailliler bunu duyunca Filistliler'den korktular.

8 Samuel'e, "Bizi Filistliler'in elinden kurtarması için Tanrımız RAB'be yakarmayı bırakma" dediler.

9 Bunun üzerine Samuel bir süt kuzusu alıp RAB'be tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve ısrailliler adına RAB'be yakardı. RAB de ona karşılık verdi.

10 Samuel yakmalık sunuyu sunarken, Filistliler, ısrailliler'e saldırmak üzere yaklaşmışlardı. Ama RAB o an korkunç bir sesle gürleyerek Filistliler'i öyle şaşkına çevirdi ki, ısrailliler'in önünde bozguna uğradılar.

11 Mispa'dan çıkan ısrailliler Filistliler'i Beyt-Kar'ın altına kadar kovalayıp öldürdüler.

12 Samuel bir taş alıp Mispa ile şen arasına dikti. "RAB buraya kadar bize yardım etmiştir" diyerek taşa Even-Ezer adını verdi.

13 Yenilgiye uğrayan Filistliler bir daha ısrail topraklarına saldırmadılar. Samuel yaşadığı sürece RAB Filistliler'in saldırmasını engelledi.

14 Ekron'dan Gat'a kadar Filistliler'in ele geçirdiği kentler ısrail'e geri verildi. Bunun yanısıra ısrail'in sınır toprakları da Filistliler'in elinden kurtarıldı. ısrailliler'le Amorlular arasında ise barış vardı.

15 Samuel yaşadığı sürece ısrail'e önderlik yaptı.

16 Her yıl gidip Beyt-El'i, Gilgal'ı, Mispa'yı dolaşır, bu kentlerden ısrail'i yönetirdi.

17 Sonra Rama'daki evine döner, ısrail'i oradan yönetirdi. Orada RAB'be bir sunak yaptı.

Mispa ve Even-Ezer

20 yıl geçtiği halde ısrail hâlâ Tanrı’yla beraber olacak kadar kutsal değildi. Bunun üzerine Samuel onlara, putların kaldırılmasını buyurarak Mispa’da tövbe etme fırsatı sağ-ladı. Tanrı gerçekten tövbe edenlere Kendisiyle tekrar barışma fırsatı verir ve ruhsal savaş konusunda zafer kazandırır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3. ayet: Tanrı bütün yüreğimizle hizmet etmemiz gereken ve tek Olan’dır. Bugünlerde yüreğimin derinliğine yerleşen ve Tanrı’yla olan ilişkimde soğukluk yaratan bir şey var mı? Bu şey kim veya ne olursa olsun, Tanrı’yla ilişkimizi etkilemesine izin vermeyelim. Aksi halde putlara açık kapı bırakmış oluruz.

8-12. ayetler: Tanrı, Kendisine güvenen çocuklarının duasını yanıtlayan Even-Ezer Tanrı’dır. ısrailliler askeri güçlerine güvenerek Tanrı’yı yalnızca kullanmak istediklerinde Tanrı onları bozguna uğratıyordu. Ama güçlerinin hiç olmadığı, umutsuz durumlarda onlara kurtuluş sağlıyordu.

13, 14. ayetler: Tanrı, hem Filistliler’in saldırısından koruyan, hem de onların ele geçirmiş oldukları toprakları halkına geri verendir. Çevrede bulunan diğer uluslarla da barışı sağlamıştır. Bu uluslara, Tanrı’yı tek Kral olarak kabul edip, O’nun gönderdiği peygamberlerin yetkisine itaat eden ideal bir ilahi yönetim modeli gösterilmektedir. Ailemiz, işyerimiz ve kilisemizde, ‘Even-Ezer’ olan Tanrı’ya güvenerek dünyasal ayartılara kapılmadan, O’nun vaatleriyle barış içinde yaşayabiliriz. Tan-rı’nın hükmetmesi için O’na tamamen teslim olalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3, 4. ayetler: Samuel, Tanrı’nın neden ısrail’den ayrı olduğunu öğrenerek ısrail halkına ruhsal uyanışlarıyla ilgili isteklerde bulunur. Benim ve topluluğumun böyle ruhsal bir uyanışa ihtiyacı yok mu?

7, 8. ayetler: ısrailliler tövbe etmek için toplandıkları sırada Filistliler onlarla savaşmaya gelirler. ıman yaşamımızı düzeltmek için karar verdiğimizde yeniden bir sıkıntıyla karşılaştığımız oldu mu? Gerçek bir savaş bu kararı verdiğimiz an başlar. şeytan, imanlının tövbesinden nefret eder, ama Tanrı tövbeden hoşnut olur.

Dua: ................. gibi şeyler putlarımdı. Hepsini bırakarak yalnızca ‘Even-Ezer’ olan sana güveneceğim.

 
Mujde.org