Rabbin Önünde Kim Durabilir?

1.Samuel 6:1-7:2

Antlaşma Sandığı'nın ısrail'e Geri Verilişi

1 RAB'bin Sandığı Filist ülkesinde yedi ay kaldıktan sonra,

2 Filistliler kâhinlerle falcıları çağırtıp, "RAB'bin Sandığı'nı ne yapalım? Onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin" dediler.

3 Kâhinlerle falcılar, "ısrail Tanrısı'nın Sandığı'nı geri gönderecekseniz, boş göndermeyin" diye yanıtladılar, "O'na bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve O'nun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız."

4 Filistliler, "Ona suç sunusu olarak ne göndermeliyiz?" diye sordular. Kâhinlerle falcılar, "Suç adağınız Filist beylerinin sayısına göre beş altın ur ve beş altın fare olsun" diye yanıtladılar, "Çünkü aynı bela hepinizin de, beylerinizin de üzerindedir.

5 Onun için, urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle ısrail'in Tanrısı'nı onurlandırın. Belki sizin, ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir.

6 Neden Mısırlılar'ın ve firavunun yaptığı gibi inat ediyorsunuz? Tanrı Mısırlılar'ı alaya aldıktan sonra, ısrail halkının Mısır'dan çıkması için onları serbest bırakmadılar mı?

7 "şimdi yeni bir arabayla boyunduruk vurulmamış, süt veren iki inek hazırlayın. ınekleri arabaya koşun; buzağılarını artlarından ayırıp ahıra götürün.

8 RAB'bin Sandığı'nı alıp arabaya koyun; suç sunusu olarak O'na göndereceğiniz altın nesneleri de bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin.

9 Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine, Beyt-şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki, üzerimize bu büyük yıkımı getiren O'dur. Yoksa bu yıkımın O'ndan gelmediğini, bize bir raslantı olduğunu anlayacağız."

10 Adamlar denileni yaptılar. Süt veren iki inek getirip arabaya koştular, buzağılarını da ahıra kapadılar.

11 ıçinde farelerle urların altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu RAB'bin Sandığı'yla birlikte arabaya koydular.

12 ınekler dosdoğru Beyt-şemeş yolundan gittiler. Sağa sola sapmadan, böğürerek ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beyt-şemeş sınırına dek izledi.

13 O sırada Beyt-şemeşliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler.

14 Beyt-şemeşli Yeşu'nun tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beyt-şemeşliler arabanın odununu yardılar, inekleri de RAB'be yakmalık sunu olarak sundular.

15 Levililer RAB'bin Sandığı'nı ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün RAB'be yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler.

16 Filistliler'in beş beyi olup bitenleri gördükten sonra aynı gün Ekron'a döndüler.

17 Filistliler Aşdot, Gazze, Aşkelon, Gat ve Ekron kentleri için RAB'be suç sunusu olarak birer altın ur benzeri gönderdiler.

18 Altın farelerse surlu kentlerle çevre köyler de içinde olmak üzere beş Filistli beye ait kentlerin sayısı kadardı. Beyt-şemeşli Yeşu'nun tarlasında RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın üzerine konduğu büyük taş tanık olarak bugüne dek duruyor.

19 RAB'bin Antlaşma Sandığı'nın içine baktıkları için, RAB Beyt-şemeşliler'den bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etti. Halk RAB'bin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu.

20 Beyt-şemeşliler, "Bu kutsal Tanrı'nın, RAB'bin önünde kim durabilir? Bizden sonra kime gidecek?" diyorlardı.

21 Sonunda Kiryat-Yearim'de oturanlara ulaklar göndererek, "Filistliler RAB'bin Sandığı'nı geri getirdiler; gelin, onu alıp götürün" dediler.

1 Bunun üzerine Kiryat-Yearim halkı varıp RAB'bin Sandığı'nı aldı. Onu Avinadav'ın tepedeki evine götürdüler. RAB'bin Antlaşma Sandığı'na bakması için Avinadav oğlu Elazar'ı kutsadılar.

Samuel ısrail'e Önderlik Ediyor

2 Sandık uzun bir süre, yirmi yıl boyunca, Kiryat-Yearim'de kaldı. Bu arada bütün ısrail halkı RAB'bin özlemini çekti.

Rab’bin Önünde Kim Durabilir?

Filistliler gerçek galibin ilahları Dagon değil, Tanrı olduğunu anlayınca Antlaşma Sandığı’nı ısrail’e geri verirler. ısrail halkı bu savaşta bozguna uğramıştı, ama savaşın galibi Tanrı’ydı. ısrail Kutsal Tanrı’nın önünde tekrar yargılanmak üzeredir ve çok geçmeden Beytşemeş felaketiyle karşılaşır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-12. ayetler: Tanrı hayvanların içgüdülerine de hükmederek gerçek Tan-rı olduğunu gösterir. Bunu ancak Yaratıcı olan Tanrı yapabilirdi. Filistliler gibi Tanrı’yı denemeye kalkmayalım ve Yaratıcı olan Tanrı’ya güvenerek O’nun önünde secde edelim.

19. ayet: Antlaşma Sandığı’nın içine bakmak yasaklanmıştı. Tanrı, Antlaşma Sandığı’nı savaş alanına götürerek yararlanmak isteyen ısrail’i bozguna uğrattığı ve sandığa ganimet muamelesi yapan Filistliler’i cezalandırdığı gibi (5:1, 2. ayetler), kutsal olan Tanrı’dan korkmayarak Antlaşma Sandığı’yla eğlenen Beytşemeşliler’i de cezalandırır. Beytşemeşliler’in Antlaşma Sandığı’nın dönüşüyle yaşadıkları sevinç kİsa sürdü ve başlarına gelen yıkımdan dolayı yas tutmaya başladılar. Bu, aslında Tanrı’dan korkmayan ısrail’i yargılanışıydı. Tanrı’nın ısrail’den 20 yıl uzak kalması, ısrail’in O’nunla beraber olabilecek kadar kutsal olmadığını göstermektedir. Benim ve topluluğumun bu konudaki durumu nedir?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: Filistliler bu kadar büyük belalarla karşılaştıkları halde, yine de bunların tesadüf olabileceğini düşündüler. Biz de bazen Tanrı’nın cezalandıran elini yalnızca tesadüf olarak yorumlayıp dünyasal yöntemlerle çıkış yolu aramıyor muyuz?

6:19-7:2. ayetler: Tanrı’dan korkarak O’nun kurtarışını yaşayan Hanna’dan (2:2) farklı olarak, ısrail’i temsil eden Beytşemeşliler, hâlâ Tanrı’ya yüzeysel olarak hizmet ediyorlar, ama O’ndan korkmaları gerektiğini anlamıyorlardı. ıman etmeden önce O’nun önünde durmaya bile layık olmadığımın bilinciyle Tanrı’dan korkuyor muyum?

Dua: Rab, korku ve içtenlikle sana saygı sunmak istiyorum.

 
Mujde.org